رقومی کردن لرزه‌نگاشت‌های مانسته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1742-NIGS
نویسندگان
1بخش پژوهشی زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2بخش پژوهشی زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
چکیده
قدمت زلزله‌شناسی دستگاهی در جهان بیش از یکصد و بیست سال و در ایران با تاسیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در سال 1337، حدود 62 سال است. جنبش‌های زمین تا اوایل دهه 1370 توسط دستگاه‌های مانسته بر روی کاغذها و فیلم‌های عکاسی مخصوص ثبت شده‌اند و حاوی اطلاعات زمین‌لرزه‌ها و اطلاعات لرزه‌ای ارزشمند دیگری هستند. رقومی کردن نگاشت‌های مانسته امکان پردازش داده‌های ارزشمند زمین‌لرزه‌های گذشته را با روش‌های نوین فراهم می‌سازد. این دستاورد برای مطالعات تعیین ویژگی‌ چشمه‌های زمین‌لرزه‌، ساختار سرعتی زمین، لرزه‌خیزی و تحلیل خطر مناطق لرزه‌خیز و ... ضروری است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم‌ بردارهای ترسیمی مقیاس‌پذیر اقدام به رقومی کردن تعدادی از نگاشت‌های مانسته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Digitization of analog Seismograms of the Institute of Geophysics, University of Tehran
Authors
Hossein Ahmadi, Mahdy Aghajani, Hamid Khosravi
Abstract
Instrumental seismology started more than one hundred years ago and in Iran with the establishment of the Institute of Geophysics, University of Tehran in 1958. A large part of the earthquakes recorded during this period were carried out by analog instruments. Analog seismograms contain important earthquakes data and other valuable seismic information. Digitization of analog seismographs is essential for researchers to use new seismological techniques for older earthquakes, seismic hazard studies of regions and obtaining the seismic parameters of important earthquakes. In this study, by presenting a Scalable Vector Graphics (SVG) algorithm, some analog seismographs of Geophysical Institute of Tehran University have been digitized.
Keywords
Instrumental seismology, digitizing seismographs, analog seismographs, Scalable Vector Graphics (SVG) algorithm