ارتباط دورپیوندهای NAO و MJO با فراوانی چرخندهای شرق مدیترانه

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1689-NIGS
نویسندگان
1سازمان هواشناسی
2گروه هواشناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران
3مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
4گروه کاوش‌های جوی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ، تهران، ایران
5گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در این مقاله با استفاده از مقادیر ماهانه و بلندمدت بارش، سال‌های پربارش (بی‌هنجاری بیشتر از 100 درصد) و کم‌بارش (کمتر از نرمال) در دوره آماری 2016-1987 در فصل‌های پاییز ( اکتبر – نوامبر - دسامبر) و زمستان (ژانویه – فوریه - مارس) شناسایی و وضعیت دو نوسان مادن-جولین و اطلس شمالی (با استفاده از شاخص‌های اقلیمی) و فراوانی چرخندهای تشکیل شده بر روی شرق دریای مدیترانه (با استفاده از داده‌های باز تحلیل ERA5 با تفکیک افقی 25/0 درجه) بررسی شده است. نتایج نشان داد در زمان رخداد بارش‌های سنگین، شاخص ماهانه NAO ، مثبت، شاخص MJO ، بحرانی و در فازهای 2 و 8 و در سال‌های کم‌بارش MJO در حالت ضعیف و NAO در فاز منفی قرار داشته است و همچنین تعداد چرخندها در دوره‌های پربارش بیشتر از دوره‌های کم‌بارش بوده است و وضعیت بیشتر چرخندهای تشکیل شده در دوره‌های پر بارش و کم‌بارش به ترتیب متوسط و ضعیف بوده‌اند.
کلیدواژه ها
 
Title
The relationship of NAO and MJO teleconnections with the frequency of the eastern Mediterranean cyclones
Authors
Toraj Jamshidi Khezeli, abbas Ranjbar Saadatabadi, Mohammad Ali Nasr-Esfahani, sahar Tajbakhsh Mosalman, Alireza Mohebalhojeh
Abstract
In this paper, high rainfall years (anomalies greater than 100%) and low rainfall (lower than normal) years were identified using the long-term and monthly precipitation values during 1987–2016 period for the autumn (October–November–December) and winter (January–February–March). In this connection, the Madden–Julian oscillation (MJO) and the North Atlantic oscillation (NAO) indices as well as the frequency of cyclones formed in the eastern Mediterranean were studied using the ERA5 reanalysis data with a resolution of 0.25°. The results showed that during heavy (low) rainfall years, the NAO monthly indices were positive (negative), the MJO was critical and in phases 2 and 8 (weak), respectively. The number of cyclones formed during the high rainfall years was higher than the low rainfall years and most of the cycles formed in the high and low rainfall periods were moderate and weak, respectively.
Keywords
Eastern Mediterranean, teleconnection, Cyclone, Madden–Julian Oscillation, North Atlantic Oscillation, ERA5