تخمین مدولهای الاستیک با استفاده از وارون سازی هم زمان پیش از برانبارش در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1690-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه خوارزمی ، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی
2دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین
چکیده
در وارون‌سازی پس از برانبارش، از داده‌های لرزه‌ای پس از برانبارش استفاده می‌شود. در این حالت تنها اطلاعاتی که می‌تواند از روی داده‌ها تخمین زده شود، مقاومت صوتی موج تراکمی می‌باشد. در وارون‌سازی همزمان پیش از برانبارش که از داده‌های لرزه‌ای پیش از برانبارش استفاده می‌شود، علاوه بر امپدانس صوتی موج تراکمی، مقاومت موج برشی، چگالی و همچنین مدول یانگ و نسبت پواسون از روی داده‌ها قابل استخراج می‌باشد. بنابراین وارون‌سازی همزمان پیش از برانبارش اطلاعات بیشتری را نسبت به وارون‌سازی پس از برانبارش نتیجه می‌دهد. در این مقاله از روش وارون‌سازی همزمان داده‌های لرزه‌ای پیش از برانبارش برای استخراج مدولهای الاستیک یعنی مدول یانگ و نسبت پواسون در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس استفاده شده است. با استفاده از این روش، کمیت‌های مقاومت صوتی موج تراکمی، مقاومت صوتی موج برشی و چگالی نیز تخمین زده شدند.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of Elastic Moduli Based on Pre-stack Simultaneous Inversion in an oil field in the Persian Gulf
Authors
Ali Misaghi, yaser Basati
Abstract
As it is known, stacked seismic data are used for post-stack inversion. In such case, compressional-wave acoustic impedance is the only information that could be estimated from data. But in case of simultaneous pre-stack inversion where pre-stack seismic data are used for inversion, other parameters such as shear-wave acoustic impedance, density, Young’s modulus and Poisson’s ratio can be extracted. Therefore, pre-stack inversion method can provide more information compared to the post-stack. In this paper Young’s modulus and Poisson’s ratio in an oil field in the Persian Gulf were estimated based on the simultaneous pre-stack inversion method of seismic data. Some other parameters such as density and compressional and shear wave acoustic impedance were estimated successfully.
Keywords
post-stack data, simultaneous pre-stack inversion, Young’s Modulus, Poisson’s Ratio