کاربرد روش تفکیک داده‌های لرزه‌ای ترکیبی در بهینه سازی برداشت داده‌های لرزه‌ای

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1692-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه خوارزمی ، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی
2دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین
3شرکت مشاوران انرژی تهران
چکیده
در عملیات‌های لرزه نگاری رایج، برای پرهیز از ایجاد تداخل میان چشمه‌ها، اغلب آن‌ها را با زمان تاخیر بالا نسبت بهم ثبت می کنند. این زمان به عنوان زمان شنود (Listening Time) شناخته می شود. این کار موجب تاخیر در برداشت داده های لرزه ای شده و صرف هزینه زیادی را بدنبال دارد. در سال‌های اخیر روش جدیدی بر پایه تداخل میان چشمه ها ارائه شده است. در این روش که عملیات برداشت داده های ترکیبی یا روش چشمه های همزمان به آن اطلاق می شود، چندین چشمه به صورت همزمان اجرا شده و برداشت داده ها بصورت مخلوط با بهره گیری از همپوشانی منطقه مورد مطالعه در شوت‌های متوالی صورت می گیرد. در این تکنیک برداشت اطلاعات از چند زاویه متفاوت در محدوده مورد مطالعه انجام می پذیرد. بعد از اتمام برداشت با استفاده از پردازش های ویژه داده ها بصورت مقاطع چشمه مشترک،گیرنده مشترک، دور افت مشترک و یا نقطه میانی مشترک در‌آمده و تفکیک می‌شوند.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of deblending of blended seismic data to optimize seismic data acquisition
Authors
Ali Misaghi, ahlam Khaledinejad, Hesam Kazemeini
Abstract
In the conventional seismic data acquisition, shots are delayed from each other to avoid data interference. The time interval between shots, known as listening time, includes recording length plus a time needed for tail of the wave to reach the surface. Such acquisition is rather time consuming and costly. To reduce acquisition time and make it more cost efficient one way is to reduce the time between shots or have the simultaneous shots. The only issue with such data recording is that the data from each shot will be blended together. In this technique, in order to get the conventional shot gathers, the raw data will undergo a process called “deblending”. The shots in the simultaneous seismic acquisition technique are recorded from different offset and azimuth at the same time.
Keywords
Blended Seismic Data, Deblending, Seismic ِData Acquisition, Simultaneous Sources