بررسی اثرات خطای ارتفاع پرواز در برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه‌-فرکانس

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1697-NIGS
نویسندگان
1استادیار و عضو هیات علمی / دانشگاه یزد
2Tehran University
3سازمان زمین شناسی سوئد، اپسالا، سوئد
چکیده
در سیستم‌های برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس (FHEM) جفت‌های فرستنده-گیرنده درون محفظه‌ای (پرنده) زیر هلی‌کوپتر آویزان هستند، بنابراین تغییرات ارتفاعی پرنده امری ناگزیر است. به ویژه مواقعی که سطح منطقه‌ی برداشت پوشیده از درخت یا عارضه‌های مرتفع دیگر باشد، اثر خطای ارتفاع‌سنجی بر روی نتایج معکوس‌سازی اجنتناب‌ناپذیر می‌باشد. در تحقیق حاضر تاثیر خطاهای ارتفاع اندازه‌گیری بر داده‌های FHEM مورد بررسی قرار گرفته است و در مورد ضرورت اعمال ارتفاع پرواز به عنوان پارامترهای هندسی مدل به همراه مقادیر مقاومت ویژه به عنوان پارامترهای فیزیکی، در فرایند معکوس‌سازی نیز بحث شده است. فرایند معکوس‌سازی از طریق طرح شبه‌دوبعدی اکام 2D-DOInv و با اعمال قید افقی بر مقادیر ارتفاعی و قیدهای قائم و افقی بر مقادیر مقاومت ویژه، انجام می‌شود. نتایج مدل‌سازی‌های مصنوعی نشان می‌دهند که با اعمال ارتفاع پرواز در پارامترهای مدل، مقادیر مقاومت‌ویژه بازسازی شده کمتر تحت تأثیر خطاهای ارتفاع قرار می گیرند و به مدل واقعی نزدیک‌تر هستند.
کلیدواژه ها
 
Title
Pseudo 3D inversion of FHEM data with weighted 3D regularization
Authors
Hosseinali Ghari, Behrooz Oskooi, Mehrdad Bastani
Abstract
The transmitter-receiver pairs in FHEM surveys are rigidly mounted within the bird towed below the helicopter and therefore, variations in measurement height are unavoidable. The resistivity models obtained from inversion are misleading unless the effects of the measurement height errors, especially in mountainous terrains and forested areas. This paper investigates a specific issue, that of the height error effects, which needs to be addressed when high-resolution FHEM data are to be interpreted accurately. Here, we have probed the influence of the measurement height errors on the FHEM data and accepted necessity of including measurement heights into the inversion process as model parameters. Subsequently, we use a pseudo-2D inversion scheme that simultaneously solves for resistivity and flight height using vertical and horizontal constraints along the flight line. The synthetic examples show that when height is incorporated, the reconstructed resistivity values are less affected by errors in altitude and very close to that obtained from the inversion using the correct height.
Keywords
Height error, Electrical resistivity, FHEM data, Pseudo-2D Occam’s inversion