تعیین پارامتر افت طیفی و ضریب کیفیت منطقه کرمانشاه

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1736-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه ازاد واحد تهران شمال تهران،ایران
2استاد موسسه ژئوفیزیک،تهران،ایران
3دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تعران ایران
چکیده
یکی از پارامترهای مهم در شبیه‌سازی رکوردهای زمین لرزه در فرکانس‌های بالا، پارامتر افت طیفی دامنه فوریه استالغه.. در این نوشتار سعی گردیده بامعرفی فاکتور کاپا و فاکتور کیفیت برای منطقه زاگرس و مقایسه ان با دیگر مناطق تا اندازه ای صفت لرزه خیزی منطقه زاگرس تبیین شود. در این مطالعه از داده های شتاب نگاری پس لرزه های زمین لرزه سرپل ذهاب، استفاده شده است. بهترین برازش خطی برای کاپا بر حسب فاصله برای مولفه افقی به صورت K=0.0005 R + 0.034 تعیین گردید و رابطه ضریب کیفیت به صورت Q= 88.6 f 0.8 بدست آمد.همچنین نشان داده شد در فرکانسهای بالا اثر افت طیفی بیشتر است.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of spectral decay and quality factor in the Kermanshah
Authors
mehdi nouri delouei, mohammad reza gheytanchee, Seyed Reza sakhaei
Abstract
One of the important parameters in simulating seismic records at high frequencies is the Fourier amplitude spectral decay parameter In this paper, an attempt has been made to explain the seismicity of this region by determining the kappa factor and quality factor for Kermanshah region. In this study, the acceleration data of the 2017 Sarpol-e-Zahab aftershocks have been used. The best linear fit for kappa in terms of epicenteral distance for the horizontal component was determined as K = 0.0005 R + 0.034 and the quality factor relationship was obtained as Q = 88.6 f 0.8. Kappa relationship indicates an increase in its value with increasing epicenteral distance. The relationship of Q is also consistent with the high seismicity of this area.Also was showed at high frequencies the effect of spectral decay is more.
Keywords
: kappa factor- quality factor- S wave- seismisity properties- Zagros- Sarpool zahab