پسلرزه های زمینلرزه های سال 2017 هجدک استان کرمان

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1681-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
2استاد
چکیده
در دسامبر 2017 سه زمین لرزه مخرب در حوالی هجدک در استان کرمان بوقوع پیوستند. این زمین لرزه ها تلفات جانی نداشتند ولی باعث ترس و وحشت ساکنین محلی و نیز باعث تخریب وسیع در ناحیه کانونی شدند. در این مطالعه با بکار گیری برگردان تانسور ممان در حوزه زمان، سازوکار زمین لرزه های اصلی و پسلرزه های بزرگ تعیین گردیدند. نتایج نشان می دهند که سازوکار زمین لرزه های اصلی عمدتا رورانده بوده و با روند نیرو های تکتونیکی و سازوکار سایر زمینلرزه ها در این ناحیه همخوانی دارند. تانسور ممان بدست آمده برای پسلرزه ها نشان می دهند که سازوکار پسلرزه ها هم از نوع رورانده بوده و با سازوکار زمین لرزه های اصلی همخوانی دارند. توزیع کانونی پسلرزه های دوباره تعیین محل شده نشاندهنده دو فعالیت خوشه ای می باشد. توزیع مکانی خوشه ها با توزیع رو مرکز زمینلرزه ها همخوانی دارند. خوشه اول حوالی رومرکز زمین لرزه اول در مقطع شرقی غربی طولی حدود 20-15 کیلومتر را نشان می دهد. خوشه دوم حوالی رو مرکز زمین لرزه های دوم و سوم طولی حدود 25-20 کیلومتر را نشان می دهد
کلیدواژه ها
 
Title
Aftershocks of the 2017 Hojdek earthquakes in Kerman province
Authors
NASIM MAHDAVI OMRAN, mohammad dgeytanchi
Abstract
In December 2017, three destructive earthquakes have occurred around Hojdek, in Kerman province. The earthquakes did not cause human loss but frightened the local people and produced extensive destruction in the epicentral area. In this study, moment tensor inversion in time domain is used to obtain the source mechanism of mainshocks. The results indicate that the mechanisms of earthquakes are mainly reverse and are in agreement with the trend of tectonic forces as well as the mechanisms of other earthquakes in the region. The moment tensor inversion for aftershocks indicate that the mechanisms of aftershocks were mainly reverse and were consistent with the mechanisms of mainshocks. The epicentral distribution of relocated aftershocks indicates two clusters. The spatial distributions of clusters are in agreement with the epicentral distribution of mainshocks. The cluster around the first earthquake in EW cross section has a length 15-20 Km, while the cluster around the second and third has a length about 20-25 Km.
Keywords
Hojdek earthquakes, Seismicity of Kerman, moment tensor, seismic gap, Aftershocks, Focal mechanism, Seismotectonics, Active faults