تحلیل نشانگرهای لرزه‌ای مناسب برای شناسایی گنبد نمکی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1679-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک زمین،دانشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
2استادیار گروه فیزیک زمین
چکیده
شناسایی محل گنبدهای نمکی نقش مهمی در تفسیر داده‌های لرزه‌ای و اکتشاف بهینه مخازن ایفا می‌کند. استفاده از نشانگرهای کارآمد در این امر اهمیت زیادی دارد و دقت و سرعت این امر را بهبود می‌دهد. در مطالعات مختلف نحوه اعمال نشانگرها و انواع آن‌ها و عملکردشان مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اینکه استفاده همزمان از نشانگرهای مناسب دقت و سرعت تفسیر لرزه‌ای را بهبود می‌دهد، در این مطالعه قابلیت تفکیک پنج نشانگر لرزه‌ای یکپارچگی (Coherency)، انحنا (Curvature)، شباهت (Semblance)، نشانگر همبستگی GLCM (gray level cooccurrence matrix) بافتی (Texture GLCM Correlation)، تغییرات شیب (Dip Variance) در شناسایی نمک مورد بررسی قرار گرفته است. این نشانگرها بر روی داده‌های لرزه‌ای بلوک F3 دریای شمال (North sea F3 Block) اعمال شده‌اند و بررسی‌های کیفی نشان‌دهنده عملکرد مناسب این نشانگرها در جداسازی گنبد نمکی سازند زشتاین (Zechstein) بوده‌اند.
کلیدواژه ها
 
Title
Analysis of appropriate seismic attributes for salt dome detection
Authors
Nasrin Tavakolizadeh, Majid Bagheri
Abstract
Localizing salt domes plays a major role in seismic data interpretation and optimum reservoir characterization. Applying feasible seismic attributes is a critical step and affects the precision and speed of the procedure. Different studies focused on attributes selection and their performance and applicability. Since applying multiple appropriate attributes enhances the accuracy and precision of seismic interpretation, in this study differentiation ability of five selected seismic attributes evaluated. This constitutes Coherency, Curvature, Semblance, Texture GLCM (gray level co-occurrence matrix) Correlation, Dip variance attribute qualified for salt detection seismic interpretation. This qualification performed on the F3 block North Sea data set and showed the acceptable performance of these attributes in detecting salt dome of Zechstein salt formation.
Keywords
Seismic Attribute, salt dome, Netherland F3 block, Zechstein formation