شناسایی منابع زمین‌گرمایی درمنطقه‌ تفتان با استفاده از سنجش از دور

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1678-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
2استادیار، گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
3استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
چکیده
انرژی زمین گرمایی در اثر حرکت آب از طریق شکستگی‌ها و تخلخل موجود در سنگ‌ها به سطح زمین حرکت می‌کند و بصورت چشمه‌های آبگرم، آبفشان و بخارات آتش‌فشانی ظاهر می‌شود. منابع انرژی تجدیدناپذیر محدود و رو به اتمام هستند. انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی زمین‌گرمایی، بادی و غیره جایگزین مناسبی برای این منابع می‌باشند. این تحقیق با هدف شناسایی منابع زمین گرمایی در منطقه آتش‌فشان تفتان با استفاده از تصاویر لندست 8 انجام شد. دمای سطحی زمین، واحد‌های سنگی، گسل‌ها، نواحی اکسیدآهن و دگرسانی‌های گرمابی مشخص شدند. پس از وزن دهی به هر لایه، نقشه پتانسیل زمین گرمایی منطقه به وسیله روش منطق فازی تهیه شد. نتایج حاصل نشان داد در قسمت شرق منطقه پتانسیل زمین‌گرمایی منطبق بر تراورتن‌ها می‌باشد و منطقه مطالعاتی از نظر زمین گرمایی منطقه فعالی است. همچنین پتانسیل‌های زمین گرمایی مطابقت خوبی با گسل‌ها، دگرسانی هیدروترمال و سنگ‌های آذرین نشان دادند.
کلیدواژه ها
 
Title
Identification of geothermal resources in the Taftan area using remote sensing
Authors
fatemeh Atash panjeh khademi, Mehdi Honarmand, Reza Hassan Zadeh, Hadi Shahriari
Abstract
Geothermal energy moves to the surface of the earth through the fractures and porosityin the rocks and appears as hot springs, geysers, and the volcano vapors. Non-renewable energy sources are limited and expiring. Geothermal, wind, etc are appropriate alternatives for these resources. This study was performed with the aim of identifying geothermal resources in the Taftan volcano region using Landsat 8 images. Surface temperatures, rock units, faults, iron oxide zones, and hydrothermal alterations were determined. After weighing each layer, geothermal potential map of the area was prepared by fuzzy logic method. The results showed that the geothermal potential in the eastern part of the region corresponds to the travertine and the study area is geothermaly active. Geothermal potentials also showed good agreement with faults, hydrothermal alteration and igneous rocks.
Keywords
Geothermal energy, Fuzzy logic, Taftan volcano, Landsat