مطالعه دو بعدی ژئوالکتریک به منظور اکتشاف آب؛ مطالعه موردی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1650-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک - دانشکده علوم - دانشگاه رازی - کرمانشاه
2فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، تهران، تهران، ایران
چکیده
منطقه مورد مطالعه در این مقاله در مسیر جاده اراک به فرمهین و در شرق استان مرکزی واقع شده است که نام محلی آن ضیا آباد می‌باشد. این منطقه از نظر زمین‌شناسی متعلق به زون ایران مرکزی است. داده‌های صحرایی با استفاده از روش مقاومت‌ویژه که از روش‌های پرکاربرد ژئوالکتریکی می‌باشد و با آرایه شلومبرژه بدست آمده‌اند. پس از وارون‌سازی داده‌های صحرایی توسط نرم‌افزار Zondres2d و بدست آوردن مقاطع 5 پروفیل طراحی شده در این محدوده و همچنین ترسیم نقشه‌های هم مقاومت‌ویژه ظاهری برای فواصل الکترودی مختلف جریان و انطباق آنها، در نهایت وضعیت لایه آبدار موجود در منطقه بررسی و نقاط امیدبخش جهت حفاری پیشنهاد گردیده است.
کلیدواژه ها
 
Title
2D geoelectric study for water exploration; case study
Authors
Mahtab Khani, Mohsen Khodabakhshi
Abstract
The study area in this article is located on the Arak road to Farmahin Road, east of Markazi province. Its local name is Zia Abad.The area is geologically part of the Central Iran Zone.Field data were obtained by resistivity method which is one of the most used geoelectric methods with Schlumberger array.After inversion the field data obtained by Zondres2d software and get sections of 5 profiles designed in this area and also drawing equal apparent resistivity maps for different current electrode distances using Oasis montaj software and their conformity, finally, the status of aquifer layer in the area was investigated and promising points for drilling were proposed.
Keywords
Schlumberger array, Apparent Resistivity, Inversion, resistivity section, water exploitation, Zia Abad