مطالعه رخدادهای آذرخشی مرتبط با توفان های تندری رخ داده در 24 فروردین 98 در منطقه خلیج فارس

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1657-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3گروه آموزشی فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
با آشکار سازی امواج ELF/VLF تولید شده توسط آذرخش ها به وسیله شبکه ای از آشکارساز ها می توان مکان آذرخش های رخداد را تعیین کرد. مطالعات نشان می دهد که مکان فعالیت های آذرخشی شاخص بسیار خوبی برای تعیین مکان رخدادن توفان های تندری است و همچنین زمان افزایش شدید تعداد آذرخش ها همزمان با شروع بارش-های همرفتی خواهد بود. در تاریخ 24 فروردین 1398 با توجه به داده های سازمان هواشناسی کشوری توفان های تندری در منطقه خلیج فارس رخداد داده است اما با توجه به کمبود داده های ثبت شده از بارش زمان و مکان رخدادن آن دقیقا مشخص نیست. در این پژوهش با استفاده از داده های شبکه جهانی (WWLLN) مکان و زمان توفان تندری رخداد در جنوب کشور تعین شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of lightning events associated with thunderstorms at Persian Gulf on April 13, 2019
Authors
Amir Kayone Lashkari, Mohammad Javad Kalaee, Maryam Gharaylo
Abstract
The lightning discharge is an electrical breakdown current which currents generate transit radio pulses in the ELF/VLF band termed ‘atmospherics’ or ‘sferics’. One of the costliest natural hazards around the globe is flash floods, resulting from localized intense convective precipitation over short periods of time. Since intense convective rainfall is well correlated with lightning activity in these storms. In this research the ELF/VLF signals generated by lightning activity of thunder storms accrued from on April 13 was detected and analyses. The results are compare and verified with the World Wilde Lightning Location Network (WWLLN) data. the precipitation data is not enough to indicate the exact time of convective rainfall but we think it was happened between 18 to 19 on April 13 when the lightning activity is maximum.
Keywords
ELF, VLF, sferics, flash flood, convecting rainfall, WWLLN