بررسی ارتباط بین فعالیت‌های خورشیدی و پوشش کلی ابر

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1659-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه یزد
2دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه یزد
3دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
چکیده
امروزه تغییرات اقلیمی زمین مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. فوران آتشفشان‌ها، تغییر در غلظت گازهای گلخانه‌ای، شدت طوفان‌های مغناطیسی و فعالیت‌های خورشیدی از عوامل تاثیرگذار روی تغییر اقلیم هستند. یکی از فعالیت‌های خورشیدی که اقلیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد تغییرات تابش‌های کلی خورشیدی است. در پژوهش حاضر ابتدا به بررسی تغییرات تابش‌های کلی خورشیدی (TSI)، تعداد لکه‌های خورشیدی (R) و شاخص مغناطیسی (Kp) پرداختیم. نتایج نشان داد تغییرات این کمیت‌ها هماهنگ است. بنابراین در ادامه از تابش‌های کلی خورشیدی به‌عنوان کمیتی که بیانگر فعالیت‌های خورشیدی است استفاده نموده و با پوشش کلی ابر (TCC) شهرهای رشت، بندرعباس، اصفهان و اردبیل که دارای اقلیم‌های مختلف هستند مقایسه نمودیم. در انتها تابش‌های کلی خورشیدی را با میانگین ایستگاه‌های نام برده شده بررسی کردیم. نتایج نشان می‌دهد، فعالیت‌های خورشیدی با پوشش کلی ابر شهرها و میانگین آنها به‌منزله اقلیم ایران رابطه عکس دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the Relationship between Solar Activities and Total Cloud Cover
Authors
Mohammd Hossein Memarian, Banafsheh Taji, Mahbano Flamarzi
Abstract
Nowadays, climate change has been in the center of attention. Volcanic eruptions, changes in greenhouse gas concentrations, the intensity of magnetic storms, and solar activities are the influential factors in climate change. One of the solar activities that affect the climate is the changes in total solar radiation. In the present study, total solar radiation (TSI), number of sunspots (R), and Kp index were surveyed firstly. Results indicated that their changes are harmonic, so, TSI was choosen as solar activities parameter. Then TSI was compared with total cloud cover (TCC) in four synoptic stations with different climate. Finally, the mean of TCC of four stations as Iran climate was compared with TSI. Results show the changes of TSI and TCCs’ have inverse relationship.
Keywords
Number of sunspots, Total Solar Irradiance, 〖 k〗_p Index, Total Cloud Cover