شناسایی آلتراسیون های مرتبط با کانی سازی مس با پردازش داده های ماهواره ای ASTER در جنوب شرق ورقۀ یکصدهزار کجان، استان اصفهان

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1687-NIGS
نویسندگان
1دانشجو
2استادیار
3دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
ورقۀ یکصدهزار کجان در شمال شرق اصفهان واقع شده است و قسمتی از زون ساختاری ایران مرکزی است. این محدوده عموماً از سنگ های آتشفشانی سنوزوئیک با ترکیب فلسیک تا حد واسط و نفوذی های اسیدی تا بازیک پوشیده شده است. در جنوب شرقی ورقۀ مزبور اندیس رگه ای مس کالچویه، به صورت رگه‌های کوارتز درشت بلور همراه با کانی های سولفیدی شامل پیریت، کالکوپیریت، گالن و اسفالریت قرار دارد. به منظور شناسایی زون های آلتراسیون مرتبط با کانی سازی مس و همچنین بررسی احتمال وجود کانی سازی مشابه کالچویه، در این پژوهش مطالعات دورسنجی انجام شد. در این راستا پس از پردازش اولیه تصاویر ASTER محدوده مورد مطالعه، پردازش نهایی با اعمال روش های نسبت باندی، ترکیب رنگی تصاویر، کمترین مربعات رگرسیون شده و روش کروستا انجام گردید و زون های آلتراسیون مرتبط با کانی سازی تعیین شد. مناطق دگرسانی مشابه دگرسانی های اندیس کالچویه، شامل یک منطقه وسیع سیلیسی، رسی و فیلیک حاوی مقادیر اندک اکسید آهن و پیریت و مالاکیت در این منطقه است.
کلیدواژه ها
 
Title
Identification of alterations associated with copper mineralization using ASTER satellite data processing in the south east of 1:100,000 kajan sheet
Authors
zahra irani, mahdi bemani, hooshang asadi
Abstract
Kajan 1/100000 geological map is located in North East of Isfahan and is part of the central Iranian block. This area is covered by Cenozoic felsic-intermediate volcanic and basic-acidic intrusive rocks. The kalchue copper-gold index is located in South East of kajan map and includes two veins of coarse quartz associated with sulfide minerals such as pyrite-chalcopyrit -galena and sphalerit. Argillic and propylitic alteration in the vicinity Kalchue located at several points. In order to identify alteration zones associated with copper mineralization and also inquest the possibility of similar mineralization to Kalchue, in this study,remote sensing studies was done in around of Kalchue deposit. so after primary processing ASTER satellite imagery data alteration zones were identified using optimized Ls-Fit and band ratio and images false color composite method and Crosta method on ASTER satellite imagery data of South east of kajan. Wide siliceous alteration zone, phyllic and clay, containing a few amounts of iron oxides and pyrite and malachite.
Keywords
Remote sensing, Kajan, Kalchue, ASTER، Ls – Fit