بررسی اقلیم شناختی تندباد‌های ناحیه منجیل

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1618-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2عضو هیات علمی
3عضو هیئت علمی
چکیده
در این مقاله، مطالعه اقلیم‌شناختی تندباد‌های ناحیه منجیل از استان گیلان انجام شده ‌است. تندباد‌های منجیل پدیده غالب منطقه هستند که در بعضی از اوقات میانگین سرعت وزش آنها به بالاتر از 20 متربرثانیه می‌رسد. این پدیده که تا دشت قزوین هم ادامه می‌یابد، گزینه‌ای قابل توجه در زمینه استفاده از انرژی پاک به شمار می‌رود. بررسی چنین تندباد‌هایی و در صورت امکان پیش‌بینی آنها هم در زمینه هواشناسی و هم برای استفاده بهینه از این انرژی پاک می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. در این مطالعه از داده‌های بلندمدت ایستگاه هواشناسی منجیل از سال 2018- 1995 و همچنین داده‌های کوتاه‌مدت در دوره‌های زمانی مختلف مربوط به ایستگاه هواشناسی رودبار و دکل‌های بادسنجی سازمان انرژی‌های نو استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که فراوانی وقوع تندباد‌ها از سال 2000 تا 2015 روند کاهشی و از سال 2015 تا 2018 دوباره روند افزایشی به خود گرفته است. فراوانی فصلی تندباد‌های منجیل نیز حاکی از آن است که رخداد تندباد‌ها در ماه‌های گرم سال بیشینه بوده و بیشتر در طول روز و ساعات بعد از ظهر می‌وزند. به‌علاوه، جهت غالب وزش تندباد‌های منجیل از سمت شمال است.
کلیدواژه ها
 
Title
Climatology of high Winds in the Manjil area
Authors
alireza nasr azadani, farhang ahmadi givi, mohammad mirzaei
Abstract
In this study, climatology of high-wind events for the Manjil area in the province of Gilan is investigated. High winds are the dominant phenomenon in the region, with the average wind speeds sometimes exceeding 20 m/s. It is well known from reliable references that this phenomenon, which continues to the Qazvin plain, is a significant alternative to clean energy use. Because of being a windy area Manjil is capable of harnessing wind energy for electricity proposes. Therefore, investigating the characteristics of such winds and forecasting them can be very useful in meteorology as well as in optimizing the use of this clean energy. However, due to the existence of complex mountainous terrain, it is very difficult to predict such storms. This study uses long-term data from the Manjil Meteorological Station from 1995-1995 as well as short-term data from different time periods of the Rudbar Meteorological Station and the wind energy towers located over there. Results show that the frequency of high-wind events has been decreasing from 2000 to 2015 and again increasing from 2015 to 2018. The seasonal abundance of high winds indicates that these storms are dominant in the hot months of the year and mostly during the day and afternoon hours. Furthermore, high winds blow predominantly from the north.
Keywords
climatological investigation, high wind, Manjil area, Frequency, clean energy, weather station