برآورد احتمالاتی خطر زلزله به روش درخت ‌منطقی- منطقه شمال‌شرق ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1619-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژیو فیزیک دانشگاه تهران
2استادیار موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران
3دانشجوی موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران
4گروه زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در روش تحلیل‌خطر احتمالاتی، بر روی پارامترهایی مانند بزرگی و فاصله با در نظرگرفتن عدم‌قطعیت، انتگرال‌گیری می‌شود تا میانگین سالانه آهنگ فزونی پارامتر جنبش‌زمین از یک مقدار معین در یک ساختگاه بدست آید. منطقه مورد پژوهش استان خراسان‌رضوی و نواحی اطراف، که در طول‌جغرافیایی 5/55 تا 60 درجه و عرض‌جغرافیایی 35 تا 38 درجه قرار دارد، می‌باشد. کاتالوگ کاملی از زمین‌لرزه‌های تاریخی و دستگاهی از مراجع معتبر گردآوری شد. گسل‌ها با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی رقومی شده و سپس با استفاده از روند گسل‌ها، چشمه‌‌بندی لرزه‌ای انجام‌ گردید. با توجه به اینکه اکثر سازه‌های این منطقه بین 2 تا 8 طبقه می باشند، طیف شتاب را برای پریودهای 2/0 تا 8/0 ثانیه به مرکزیت حرم امام رضا محاسبه شد. همچنین خطر رخداد زلزله‌ها با استفاده از رابطه کاهندگی کمپل-بزرگ‌نیا (2014) به کمک درخت ‌منطقی با نرم‌افزار OpenQuake بدست آمد. در پایان نقشه‌های طیف‌ خطر لرزه‌ای برای دوره بازگشت‌های مختلف ترسیم‌ گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Logic tree seismic hazard assessment of the North-East of Iran
Authors
Mohammad Moein vezavie, Mehrdad Pakzad, Ali Songhori, Nima Dolatabadi, Jamil Rabie nejad
Abstract
Probabilistic hazard assessment concepts consider some uncertainties, including size, location, and the rate of earthquake recurrence. These uncertainties are quantified in PSHA. The study region is located in Khorasan Razavi, with longitude between 55.5 ̊ and 60 ̊ E, and latitude from 35 ̊ to 38 ̊ N. Complete earthquake catalogue was collected from different agencies. Faults were digitized throughout geology maps; then seismic sources were delineated according to faults directions. Due to the fact that most buildings in this region are between 2 and 8 stories, spectral acceleration was calculated for structural period between 0.2 and 0.8 second in with the center of Imam Reza shrine. Also, seismic hazard was assessed by OpenQuake software according to Campel-Bozorgnia (2014) attenuation relation and logic tree. Finally, seismic hazard map were plotted in different returning periods.
Keywords
PSHA, Khorasan, logic tree, Hazard Assessment, OpenQuake