برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی درگستره شمال شهر کرمان

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1620-NIGS
نویسندگان
1دانشجو
2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
3استاد
چکیده
در این بررسی برآورد خطر ‌لرزه‌ ای در گستره 02/58-90/55 درجه طول شرقی 55/31- 45/29 درجه عرض شمالی، شامل شمال شهر کرمان انجام شده است. برای این منظور نقشه لرزه‌زمین‌ساختی منطقه با استفاده از نقشه های زمین‌شناسی موجود با مقیاس 1:250،000، نقشه‌های تکتونیکی، نگاره‌های هوایی، گزارش‌های موجود، کاتالوگ زمین‌لرزه‌ها و خرد زمین‌لرزه‌ها تهیه شده است. با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی، زلزله‌شناسی و ژئوفیزیکی، چهار چشمه بالقوه لرزه‌ای تعیین شده است. در نهایت نمودار منحنی خطر لرزه‌ای و نقشه پهنه بندی برای 64% احتمال افزایش خطر در 50 سال رسم شده است. نقشه پهنه‌بندی لرزه‌ای گستره شمال شهر کرمان نشان می‌دهد که بیشترین شتاب افقی بدست آمده برای 64% احتمال در 50 سال معادل58/0گال می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Probabilistic earthquake hazard estimation in the northern extension of Kerman
Authors
Negar Soodmand, Hesaneh Mohammadi, Mohamadreza Gheytanchi
Abstract
In this study, Seismic hazard assessment is conducted in the range of 58.02-55.09˚E and.45-31.55 ˚N; this range includes North of Kerman. In order to conduct this assessment, seismotectonic map of this area has been provided using geological 1:250000 scale maps, tectonic maps, satellite images, available reports as well as earthquakes and micro-earthquakes catalogues. Four potential seismic sources have been identified by analyzing geological, seismological and geophysical data. Finally, Seismic hazard curve and Seismic zoning map with the exceedance probability of 64% for return period of 50 years has been plotted. North Kerman Seismic zoning map shows that the peak horizontal acceleration for the probability of 64% in return period of 50 years is 0.58g.
Keywords
Tectonics, Earthquake, Attenuation relationship, Return period, Seismic hazard