روشی ساده برای پیش بینی سرعت موج S

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1625-NIGS
نویسندگان
1کارشناس لرزه شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
2کارشناس ژئوفیزیک
چکیده
پیش بینی سرعت موج برشی، نقش مهمی در مدلسازی لرزه ای، تحلیل دامنه نسبت به دورافت (AVO) و دیگر کاربردهای اکتشافی دارد. سرعت الاستیک رسوبات اشباع از آب در فرکانسهای پایین می تواند از مدولهای سنگ خشک به کمک رابطه گسمن به دست آید. در نتیجه اگر مدولهای سنگ خشک بتواند از سرعتهای موج P تخمین زده شود، سرعت موج S می تواند به سادگی از این مدولها پیش بینی گردد. روابطی برای مدولهای سنگ خشک وجود دارند که مدول حجمی رسوب را به مدول برشی از طریق یک ثابت تراکم پذیری مرتبط می نماید. نتایج عددی نشان می دهند که سرعتهای پیش بینی شده برای موج S در رسوبات تراکم یافته و تراکم نیافته به خوبی با سرعتهای اندازه-گیری شده در توافق است. یک مزیت این روش، عدم نیاز به پارمترهای تنظیم کننده مانند نسبتهای ابعاد حفره ای برای انتخاب در این فرمول بندی می باشد؛ بنابراین سرعت موج S پیش بینی شده تنها به سرعت موج Pی اندازه گیری شده و تخلخل وابسته است.
کلیدواژه ها
 
Title
A simple method of predicting S-wave velocity
Authors
ahmad amini, yaser fazel bidgoli
Abstract
Prediction of shear-wave velocity plays an important role in seismic modeling, amplitude analysis with offset, and other exploration applications. This paper presents a method for predicting S-wave velocity from the P-wave velocity on the basis of the moduli of dry rock. Elastic velocities of watersaturated sediments at low frequencies can be predicted from the moduli of dry rock by using Gassmann’s equation; hence, if the moduli of dry rock can be estimated from P-wave velocities, then S-wave velocities easily can be predicted from the moduli. Dry rock bulk modulus can be related to the shear modulus through a compaction constant. The numerical results indicate that the predicted S-wave velocities for consolidated and unconsolidated sediments agree well with measured velocities if differential pressure is greater than approximately 5 MPa. An advantage of this method is that there are no adjustable parameters to be chosen, such as the pore-aspect ratios required in some other methods. The predicted S-wave velocity .depends only on the measured P-wave velocity and porosity.
Keywords
Prediction of shear-wave velocity, moduli of dry rock, P-wave velocity and porosity