اثرمولفه قائم میدان مغناطیسی بین سیاره ای بر تغییرات روزانه میدان مغناطیسی در نواحی قطبی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1637-NIGS
نویسندگان
گروه آموزشی ژئوفیزیک،دانشگاه تحصیلا تکمیلی کرمان،کرمان،ایران
چکیده
مطالعات ژئوفیزیکی در عرض‌های بالایی سطح کره زمین بسیار با اهمیت می‌باشد. این مطالعات دانش و آگاهی ما را در خصوص فرآیندهای پلاسمای مغناطیس‌سپهر، نحوه عملکرد بادهای خورشیدی و جریان‌های ایجاد شده در یون‌سپهر زمین افزایش‌ می‌دهد؛ همچنین نواحی قطبی محلی هستند برای ورود و خروج میدان دوقطبی زمین و محلی برای برهم‌کنش این میدان با میدان مغناطیسی که در پلاسمای بادخورشید فریز شده است. با انتخاب شش رصدخانه مغناطیسی در قطبین زمین(سه رصدخانه واقع در قطب شمال و سه رصدخانه واقع در قطب جنوب) به برسی اثر مولفه عمودی میدان مغناطیسی بین سیاره ای بر مولفه های میدان زمین که یک دوره 24ساعت دارند، در روزهای آرام سال مغناطیسی و در نواحی قطبی می‌‌پردازیم. داده‌ها برای سال2007می‌باشند. روزهای آرام طبق شاخص ژئومغناطیسی مشخص و انتخاب می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که تغییرات24ساعت بسیار پایا هستند، اما دامنه شدت میدان کاملا وابسته به فصل و فعالیت‌های مغناطیسی جهانی می‌باشد
کلیدواژه ها
 
Title
The effect of vertical component of interplanetary magnetic field on daily variation of magnetic field at polar regions
Authors
sayed mohammad moein Alavi
Abstract
Geophysical studies at high latitudes on the surface of the Earth are very important because they offer the opportunity to improve our knowledge about plasma processes in the Earth’s magnetosphere, Performance of the solar wind and Currents generated in the ionosphere.
polar regions are also entering and leaving the Earth's dipole field and local for field interacts with the magnetic field in the solar wind plasma is frozen. Choose six magnetic observatories in the Earth's polar(three in the Northern and three in the Southern hemisphere) We investigate the effect of the vertical component of the interplanetary magnetic field on the Earth's field components, which have a 24-hour period, on the quiet days of the magnetic year and in the polar regions . Data are for 2007. The quiet geomagnetism days selected according Kp index. The results indicate that the 24-h variation is quite persistent, but its amplitude strongly depends on season and global geomagnetic activity.
Keywords
Magnetosphere, solar wind, Ionosphere, Interplanetary magnetic Field, Quiet days, Geomagnetic Index