تحلیل روند تغییرات بارشی آذربایجان در دوره ی سرد سال طی سه دهه اخیر

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1639-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا
2دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران
3دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
چکیده
در این پژوهش، به بررسی روند تغییرات بارش در فصول سرد برای منطقه آذربایجان با روش آماری من کندال پرداخته شده است. هم چنین 19 ایستگاه همدید در منطقه برای بازه زمانی 1987-2017 مورد واکاوی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که در اکثر ماه ها روند تغییرات بارش در منطقه آذربایجان، روندی کاهشی را داشته است. در ماه های اکتبر و نوامبر بیشتر ایستگاه ها دارای روندی مثبت می باشد. به طوری که در ماه اکتبر 6 و در ماه نوامبر 10 ایستگاه روندی افزایشی را نشان می دهند. اما در 4 ماه دیگر روند تغییرات کاهشی بوده است. به طوری که در ماه دسامبر 12 ایستگاه دارای روندی کاهشی داشته اند و تنها ایستگاه سراب روند افزایشی را داشته است. ماه های ژانویه و فوریه هر کدام با 9 ایستگاه، و ماه مارس نیز 13 ایستگاه دارای روندی کاهشی را نشان می دهند. در بین ایستگاه ها، ایستگاه های مراغه و سهند طی 6 ماه سرد، روند افزایشی نداشته ، اما 5 ماه از 6 ماه دارای روند کاهشی بوده است. در مهاباد نیز، مانند دو ایستگاه مذکور روند افزایشی دیده نمی شود و 4 ماه روند کاهشی را نشان می دهد. هم چنین ایستگاه تکاب نیز 4 ماه دارای روندی کاهشی است. نکته مهم برای ایستگاه تیکاب این که هر سه ماه فصل زمستان دارای روندی کاهشی می باشد.اما در بین 19 ایستگاه، ایستگاه های خلخال، جلفا و سردشت روند افزایشی بارشی بیشتری دارند. به طوری که در ایستگاه جلفا 5 ماه از 6 ماه دارای روندی افزایشی است. در ایستگاه های ماکو 4 ماه و در سردشت 3 ماه دارای روندی مثبت را نشان می دهند. هر سه ماه مثبت ایستگاه سردشت در فصل زمستان می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Analysis of Trends in Azerbaijan's Precipitation during the Cold Period During the Last Three Decades
Authors
abazar Esmaili mahmoudabadi, neda beheshti, parisa amini
Abstract
In this study, the trend of changes of precipitation in cold seasons for the Azerbaijan region is analyzed by Mann-Kendall statistical method. Also 19 synoptic stations in the region were excavated for the period 1987-2017. The results show that for most months the trend of precipitation changes in Azerbaijan region has been decreasing. Most of the stations have a positive trend in October and November. So that in October 6 and in November 10 stations show an increasing trend. But in the next 4 months the trend has been declining. As of December, 12 stations had a downward trend and only the Sarab station had an upward trend. January and February each have 9 stations, and 13 show a decreasing trend, respectively. Between stations, Maragheh and Sahand stations had no increasing trend during the cold 6 months, but 5 months of 6 months had a decreasing trend. In Mahabad, like the two stations above, there is no upward trend and shows a decreasing trend of 4 months. In Mahabad, like the two stations above, there is no upward trend and shows a decreasing trend of 4 months. Also, Takab station has been decreasing for 4 months. The important thing for Takab station is that it has a decreasing trend every three months. However, among the 19 stations, Khalkhal, Jolfa and Sardasht stations have an increasing trend. At the Jolfa station there is an increasing trend from 5 months to 6 months. At Maku stations, 4 months and in Sardasht 3 months, there is a positive trend. Every three months, the Sardasht station is positive in winter.
Keywords
Climate change, trend, Precipitation, cold season, Azerbaijan