تعیین لیتولوژی و محتوای سیال با استفاده از داده‌های لرزه‌ای پیش از برانبارش و داده‌های چاه‌نگاری

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1555-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه خوارزمی
2استادیار، دانشگاه خوارزمی
3استاد تمام، دانشگاه تهران
چکیده
تعیین لیتولوژی و شناسایی رخساره‌های زمین‌شناسی در مطالعه مخازن هیدروکربنی از اهمیت زیادی برخوردار است. روش‌های لرزه‌نگاری بازتابی با توجه به نشانگرهای لرزه‌ای ابزار توانمندی برای تفکیک رخساره‌های زمین‌شناسی هستند. وقتی پرتو موج تراکمی عمود بر سطح تماس لایه‌ها برخورد می‌کند، تبدیل موج تراکمی به برشی صورت نمی‌گیرد و در وارون‌سازی پس از برانبارش تنها اطلاعات موج تراکمی بدست می‌آید. در وارون‌سازی هم‌زمان پیش از برانبارش، علاوه بر مقاومت صوتی موج تراکمی، مقاومت صوتی موج‌برشی و چگالی نیز می‌توانند استخراج شوند. در این تحقیق از داده‌های لرزه‌ای پیش از بر انبارش همراه با داده‌های چاه برای شناسایی رخساره‌های زمین‌شناسی محدوده مخزن استفاده شده است. بر اساس نتایج وارون سازی از یک‌سو مرز مخزن تفکیک گردیده و از سوی دیگر چهار رخساره در محدوده مخزن تفکیک شده است. نتایج حاصله با اطلاعات چاه در محدوده مخزن همخوانی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of lithology and fluid content using prestack seismic data and well logging data
Authors
zahra aghaei kheyrabadi, latif samadi, Mohammad Ali Riahi
Abstract
Determination of lithology and identification of geological facies is of high importance in studying hydrocarbon reservoirs. Seismic reflection methods with seismic attributes are a powerful tool for geological facies segregation. When the compressional wave impact vertical to the contact surface of the layers, the compressional wave is not converted to shear wave. in post-stack inversion, only compressional wave information is obtained. In addition to P-Impedance, S-Impedance and density information can also be extracted from pre-stack simultaneous inversion. In this study, pre-stack seismic data with well data were used to identify the geological facies of the reservoir area. Based on the inversion results, on the one hand, the reservoir boundary is separated and on the other, four facies are separated in the reservoir boundary. The results are consistent with well data in the reservoir area.
Keywords
Pre-stack simultaneous inversion, discrimination of reservoir facies, seismic attributes