تخمین فشار منفذی مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری و نمودارهای چاه در یکی از میادین جنوب غرب ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1556-NIGS
نویسندگان
1کارشناس ارشد لرزه شناسی دانشگاه خوارزمی
2استادیار دانشگاه خوارزمی
3استاد تمام دانشگاه تهران
چکیده
جهت بهینه‌سازی تصمیمات حفاری و برنامه‌ریزی محل چاه‌ها در مناطق فشار بالا، تخمین فشار منفذی بسیار ضروری هست. امروزه روش‌های مطمئن برای تخمین فشار منفذی ارائه نگردیده و تلاش‌هایی توسط محققین در این امر صورت می‌گیرد. هدف اصلی این تحقیق تخمین فشار منفذی به روش‌های مختلف و مقایسه کارایی و دقت آن‌ها در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران می‌باشد. فشار منفذی در محل چاه با استفاده از روش‌های ایتون، باورز، دوتا، تاو و ایتون اصلاح‌شده تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فشار منفذی تخمین زده‌شده با روش ایتون اصلاح‌شده همبستگی بیشتری با داده‌های فشار منفذی اندازه‌گیری شده در محل چاه مورد بررسی دارد. از اینرو روش ایتون اصلاح‌شده برای به دست آوردن مکعب فشار منفذی در محدوده میدان موردمطالعه استفاده شده و نقشه توزیع فشار منفذی و تنش موثر در محدوده مخزن ترسیم گردیده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of the Reservoir Pore Pressure Using Well Logs and Seismic Data in one of the southwest fields of Iran
Authors
Fatemeh Hosseini, latif samadi, Mohammad Ali Riahi
Abstract
To optimize decisions related to drilling and well planning in high pressure areas, pore pressure estimation is of high necessity. Nowadays, certain methods are not available for pore pressure estimation and researchers are making some efforts to provide some. The research has been performed to the aim of pore pressure estimation through different methods, as well as comparing their efficiencies and accuracies for one of the oil fields located in south-western part of Iran. The pore pressure is estimated using Eaton, Bowers, Dutta, Tau and Modified Eaton's method at location of well. The study results show that pore pressure estimated through modified Eaton’s method has higher correlation with data related to pore pressure measured at location of the well under study. According to the comparison performed, modified Eaton’s method would be used to obtain cube of pore pressure within the limits of the field under study and The pore pressure distribution and effective stress distribution map are plotted in the reservoir area.
Keywords
Pore Pressure, Eaton, Bowers, Dutta, Tau