مطالعه ژئوفیزیک چاه مدفون به روش ژئورادار در پست برق میدان شهدا تهران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1583-NIGS
نویسندگان
1کارشناس ارشد ، سازمان زمین شناسی کشور
2کارشناس، پژوهشکده علوم کاربردی جهاد دانشگاهی
3کارشناس مرکز پژوهشی پارس آرین زمین
چکیده
مطالعه حاضر برای بررسی و شناسایی حضور مسیر قنات در محل احداث پست برق میدان شهدا تهران انجام گردید. در هنگام حفاری و گود برداری در این ایستگاه، کانال‌هایی در بخش جنوبی قنات مشاهده شده بود. برای شناسایی مسیر این کانال‌ها در زیر زمین از روش GPR استفاده شد. منطقه ایستگاه به دلیل عملیات زیر سازی و ساختمانی دارای ناهنجاری های بسیار زیادی بود که این واقعیت امکان برداشت اطلاعات در همه نقاط را با مشکل روبرو می کرد و لزوما عملیات برداشت در نقاطی از ایستگاه انجام گردید که ساختمان و عارضه در مسیر پروفیل، وجود نداشته باشد. در این پروژه از دستگاه GSSI برای برداشت اطلاعات استفاده شد و مشخص گردید که حفره مشاهده شده به احتمال زیاد مربوط به قنات نیست و می تواند یک چاه قدیمی در محدوده باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Geophysical study of the buried well by GPR method at the Shohada Square Power Station in Tehran
Authors
mohamad abbasi, saeed hadilu, azin ahifar
Abstract
The present study was performed to investigate the presence of aqueduct at the construction site of Shohada Square Power Station in Tehran. During the excavation and excavation at this station, channels were observed in the southern part of the aqueduct. The GPR method was used to identify the path of these channels underground. The station area had so many anomalies due to infrastructure and construction operations that it made it difficult to obtain information in all points. And the excavation work was necessarily done at sites where there was no building or collision along the profile path. In this project, the GSSI device was used to retrieve information, and it was determined that the observed hole was likely not aqueduct and could be an old well in the area.
Keywords
georadar, Aqueduct, well, cavity, Profile, detection