شناسایی حفرات کارستی توسط روش رادار نفوذی به زمین (مطالعه موردی:منطقه جنوب شیراز، محدوده برف-فروشان)

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1586-NIGS
نویسندگان
1کارشناس ارشد ژئوفیزیک/موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2استادیار /دانشگاه پیام نور واحد پرند
3دکتری/ موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
پس از پیش‌بینی ابعاد حفرات کارستی از نمونه‌های موجود و اطلاعات میدانی از سازند رازک در جنوب شیراز و سپس طراحی بهینه شبکه برداشت، جهت شناسایی مکان و عمق این حفرات از دستگاه رادار نفوذی به زمین با آنتن مرکزی 100 مگاهرتز استفاده گردید. جهت حذف بازتاب‌های ناخواسته با فرکانس کم در مقاطع GPR، از فیلتر Dewow و از تابع بهره برای تقویت سیگنال‌ها در زمان‌های پایانی استفاده شده است. 50 پروفیل به طول 1500متر در سه بلوک برداشت گردید و توسط نرم افزار Reflexw، پردازش شد. نتایج تمامی پروفیل‌ها بر روی هر یک از بلوک‌ها با استفاده از نرم‌افزار اتوکد به تصویر کشیده شد که در این مقاله، نتایج یکی از بلوک‌ها (بلوک2) و نتایج پردازش یکی از رادارگرام‌ها در این بلوک ارائه گردیده است. از موارد قابل توجه، شناسایی حفره‌ای به قطر 2 متر، عمق 2 تا 5 متر و به طول 20 متر بود که در بازدیدهای صحرایی مشخص گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Ground Penetrating Radar for Karstic Cavities detection (A Case Study in South of Shiraz, Barf- Forushan)
Authors
ABED ASADITALESHI, ASGHAR AZADI, SADEGH MOGHADAM
Abstract
After predicting the dimensions of the karstic cavities from visible samples of Razak Formation in the south of Shiraz and then optimizing the design of the grids, the GPR recorder device with 100 MHz central antenna was used to identify the location and depth of these cavities. In order to eliminate the effects of unwanted low-frequency reflections on GPR sections, the Dewow filter, as well as the Gain function, was used to amplify the signals, especially at the ending times. In this survey, 50 profiles were collected in three blocks with whole profile lengths of 1,500 m. Then the collected data were processed by Reflexw software. The results of all profiles were illustrated with Auto CAD software, of which in this article the block number 2 and the processing results of this block are presented. The most notable case in this block was the identification of a hole with 2 m of diameter, located in depth of 2 to 5 m with 20 m of length that has identified during field visits.
Keywords
Ground penetrating radar, Razak Formation, Karstic Cavity