بررسی گسیختگی سطحی زمین لرزه 1990 رودبار با استفاده از روش های دورسنجی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1587-NIGS
نویسندگان
1گروه تکتونیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
2هیئت علمی
3گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران
4استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
5دانشگاه گرونوبل آلپ، گرونبل، فرانسه
چکیده
زمین لرزه 31 خرداد 1369 رودبار با برزگای گشتاوری 7.3 در یک گستره کوهستانی رخداد و سبب ایجاد گسیختگی سطحی به طول حدود 80 کیلومتر در طول گسله رودبار شد. زمین لرزه بر روی گسله ای با راستای شمال باختر-جنوب خاور (°300-°N290) و سازوکار راستالغز چپگرد محض رخ داد. با این وجود، دگرریختی سطحی آن پیچیده است و وجود مولفه حرکتی نرمال و معکوس در بخش های زردگلی و کباته گزارش شده است. این پژوهش به بررسی چگونگی ایجاد چنین دگرریختی سطحی به وسیله یک مکانیسم امتدادلغز محض در عمق می پردازد. از این رو، وضعیت تنش امروزی در گستره مورد مطالعه به کمک وارون سازی سازوکار کانونی زمین لرزه ها به دست آمد. همچنین گسیختگی سطحی زمین لرزه ای به کمک تصاویر گوگل ارث (Google Earth) و نیز نقشه دگرریختی حاصل از همبستگی تصاویر هوایی (Optical Image Correlation) با جزئیات ترسیم شد. وارونسازی تنش نشان دهنده جهت یافتگی تنش امروزی با راستای بیشینه فشارش افقی °260-°N248 است. این بررسی نشان داد گسیختگی زمین لرزه ای درطول بخشهای زردگلی و کباته متشکل از گسیختگی های کوچک با الگوی نردبانی پله به راست است که راستای °295-°N260 دارند. بنابراین، راستای این گسیختگی ها در برخی بخشها موازی راستای بیشینه تنش افقی است که می تواند سبب ایجاد یک مولفه جابجایی نرمال حقیقی در آنها شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Detail Mapping of surface rupture of the 1990 Rudbar earthquake using remote-sensing techniques
Authors
Mahtab Aflaki, Abdolreza Ghods, Najmeh Ajorlou, Zahra Mousavi, James Hollingsworth
Abstract
The 20 June 1990 Rudbar earthquake, Mw 7.3, occurred within a rugged mountainous region causing ~80 km long surface rupture along the Rudbar fault. The earthquake occurred on a NW-striking (~N290º-300º) fault plane with nearly pure sinistral kinematic but shows a complex surface deformation along Zard-Goli and Kabateh segments with reports of normal and reverse movement components. To find how the pure sinistral mechanism at depth could produce the complex surface deformation, we calculate the state of present-day stress by inversion of earthquake’s focal mechanisms and also do detail mapping of the earthquake surface rupture using Google Earth images and Optical Image Correlation derived deformation maps. The stress inversion suggests an axis of horizontal maximum stress within N248º-N260º. Our new detailed map of the surface rupture reveals that the rupture along the Zard-Goli and Kabateh segments dominantly include array of minor right stepping en-echelon faults (N260º to N295º striking). It indicates that the orientations of the ruptures are partially parallel to the direction of maximum principal stress, thus resulting in the development of true normal movement component at the surface.
Keywords
Rudbar earthquake rupture, stress inversion, Remote-sensing, Strike-slip fault