تغییرات عمق موهو در محدوده غرب زاگرس

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1592-NIGS
نویسندگان
مؤسسه ژئوفیزیک, تهران, ایران
چکیده
برآورد عمق موهو و تغییرات آن به منظور مطالعه زمینساختی مناطق مختلف، حائز اهمیت است. در این مطالعه، با
P استفاده از روش تابع گیرنده موج ، تغییرات عمق موهو در راستای دو پروفیل واقع در محدوده غرب زاگرس، برآورد
شده است. طبق نتایج بدست آمده، در زیر پروفیل اول واقع در راستای زون زاگرس چینخورده تغییرات عمق موهو
حدود 40 تا 45 کیلومتر و عمق یک مرز ناپیوستگی سرعتی درون پوسته حدود 20 کیلومتر برآورد شده است. همچنین
در زیر پروفیل دوم واقع در راستای زون سنندج-سیرجان، تغییرات عمق موهو حدود 55 تا 60 کیلومتر و و تغییرات
عمق یک مرز ناپیوستگی سرعتی درون پوسته حدود 20 تا 35 کیلومتر بدست آمده است. طبق نتایج به دست آمده،
ضخیمشدگی پوسته در زون سنندج-سیرجان نسبت به کمربند چینخورده زاگرس به وضوح قابل مشاهده است که با
سایر مطالعات انجام شده در رابطه با این دو زون در دیگر بخشهای زاگرس، همخوانی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Moho depth variations in the west of Zagros
Authors
mahdi amani, mehdi rastgoo, MohamadReza Hatami
Abstract
The knowledge of crust thickness and its variation is important in trying to understand tectonic situation in a region. Body wave receiver function is a prevalent method to estimate the depth of velocity discontinuity boundaries such as Moho. In this study, the variation of Moho depth beneath two profiles located in the west of Zagros, is estimated by P-wave receiver function method. According to obtained results, Moho depth variation beneath the first profile along to the Zagros folded belt is about 40-45 km and beneath the second profile along to the Sanandaj-Sirjan zone is about 55-60 km. Also depth of velocity discontinuity boundary in the crust beneath the first and second profiles is about 20 km and 20-35 km, respectively. Therefore, the crust in the west of Zagros along to Sanandaj-Sirjan zone is about 15 km thicker than Zagros folded belt.
Keywords
P-wave Receiver Function, Moho Depth, West of Zagros