پیش بینی تلاطم هوای صاف در مرکز ایران (مسیر تهران- اهواز) با استفاده از مدل WRF

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1595-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک فضا- موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تهران ایران
2عضو هیئت علمی
3هیأت علمی گروه فیزیک فضا/مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
4موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
5دانشگاه هوایی شهید ستاری
چکیده
تلاطم هوای صاف، یکی از پدیده های جوی است که می‌تواند سلامت پرواز را به خطر اندازد و محدودیت هایی را در امر مراقبت پرواز و عملیات هوانوردی ایجاد کند. از‌این رو با‌توجه به اینکه کشور ایران در منطقه غرب آسیا و دروازه اروپای شرقی می‌باشد به نظر می‌رسد که مطالعه پیش‌بینی وقوع تلاطم هوای صاف روی کشور، ضروری باشد. بدین منظور از شاخص‌های تلاطم هوای صاف مانند عدد ریچاردسون، چینش قائم باد و شاخص داتن استفاده خواهد شد. و با گزارشات خلبان و نقشه‌های هوانوردی راست‌آزمائی شده و با استفاده از داده های مدل GFS به عنوان ورودی مدل میان مقیاس WRF پیش‌بینی تلاطم هوای صاف، برای 24 ساعت صادر خواهد شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Prediction of the clear air turbulence over central Iran (Tehran-Ahwaz) using the WRF model
Authors
Mohammad mahdi Aryamanesh, sarmad ghader, abbasali aliakbari bidokhti, omid alizadeh ghoobari, reza JavanNezhad
Abstract
The clear air turbulence is one of the atmospheric phenomena that can endanger the health of flight and create restrictions in the flight surveillance. Therefore, considering that Iran is located in the gate of southwest Asia and Eastern Europe, it seems that this study is necessary to predict the occurrence of the clear air turbulence in Iran. To this end, the clear air turbulence indices such as Richardson number, vertical wind shear and Dutton's index are calculated via post processing of outputs of the WRF model. Using GFS data as input to the WRF mesoscale model, prediction of the clear air turbulence is provided for a 24-hour period. Reports of the pilots and aviation maps are also used to validate the predictions.
Keywords
Turbulence, Flight safety, Convection, aviation, WRF model, Numerical prediction