توموگرافی چند مقیاسی زمان سیر شکست مرزی در حوزه موجک با استفاده از روش FISTA

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1599-NIGS
نویسندگان
1لرزه شناسی- موسسه ژئوفیزیک- دانشگاه تهران- تهران- ایران
2ژئوفیزیک، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد، تهران، ایران
چکیده
یک دلیل عمده برای بد وضعی مسئله توموگرافی زمان سیر مفروض داشتن فرض فرکانس بالا در ردیابی پرتو میباشد. در حالیکه با استفاده از پرتوهای چاق مسئله بصورت پایدارتری حل خواهد شد. سطوح مختلف تبدیل موجک قادر به ارائه چنین نمایشی از پرتوها میباشد، بطوریکه با وارونسازی سطح به سطح در حوزه موجک ابتدا طول موجهای بلند مدل (ضرایب تقریب) تخمین زده میشوند و رفته رفته جزئیات به آن اضافه میشود. چنانچه جزئیات مرتبه بالا در این فرایند وارونسازی چند مقیاسی در نظر گرفته نشوند این روش هم ارز منظم سازی هموار ساز خواهد بود. چون مدل سرعتی نمایش تنکی در حوزه موجک دارد، ضرایب تخمین زده شده نیز باید این ویژگی را حفظ کنند لذا در اینجا از منظم سازی نرم اول ضرایب موجک و از روش FISTA برای حل مسئله استفاده شده است. این روش بر داده مصنوعی و داده واقعی اعمال شد و نتایج آن با نتایج دیگر روشها مقایسه شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Multi scale refraction traveltime tomography in wavelet domain using FISTA
Authors
Mahdi Saadat dastenaee, Amin Heiat
Abstract
Inversion of traveltime data using ray tracing is a bad posed problem. High frequency approximation is a reason of the bad conditioning, meanwhile employing fat rays in the inversion process mitigates the severity of the problem. Decomposed levels in wavelet domain could provide a desired representation of rays so that in a scale-wise inversion in wavelet domain, initially long wavelengths of model is estimated and gradually details is added to the model. If estimation of high order coefficients be ignored, the method is equivalent to a smoothing regularization method. Velocity model has a sparse representation in wavelet domain so the estimated coefficients should preserve this specification too. FISTA is used for solving the problem and the method have applied on synthetic and real data and results are compared with other methods.
Keywords
Traveltime tomography, Wavelet domain, Multiscale inversion, Soft thresholding