تحلیل میان مقیاس نقش کوه ها بر وقوع بارش در شمال غرب ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1603-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
توپوگرافی پیچیده درشمال غرب ایران تشکیل و توزیع انواع سازوکارهای بارش را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش با بهره گیری از مدل منطقه ای RegCM4 جهت تبیین دقیق نقش کوه ها و واداشت های گرمایی و مکانیکی حاصل از آن در وقوع بارش های بهاره شبیه سازی در شرایط کوه و بدون کوه صورت گرفت. نتایج نشان داد با حذف واداشت های توپوگرافی در شرایط حذف کوه، علاوه بر اینکه سهم چشم گیری از بارش در پهنه داخلی شمالغرب ایران کاهش پیدا می کند، الگوی منطقه ای مقادیر گرمایش بادررو به ویژه فرارفت افقی گرما که نقش مهمی نسبت به بقیه جمله ها دارد نیز دستخوش تغییر اساسی می گردد. در واقع با هموارسازی ارتفاعات، از تضادهای گرمایی نشأت گرفته از ارتفاعات به طور محسوسی کاسته شده و توزیع فضایی و مقدار بارش های بهاری نیز متأثر گردیدند. بنابراین می توان گفت، کوه ها نقشی مهمی در سازوکارهای گرمایشی و مکانیکی رخداد بارش به همراه واداشت های همدید و بزرگ مقیاس خواهند داشت.
کلیدواژه ها
 
Title
Mesoscale Analysis Role of Mountains on the Occurrence of Precipitation in the Northwest of Iran
Authors
Kamel Azarm, Abbas Mofidi
Abstract
Complex topography in the North West of Iran (NWI) affects the formation and distribution of various precipitation mechanisms. In this study, regional climate model (RegCM4) is used to evaluate the role of mountains and their thermal and mechanical forcing in distribution of spring precipitation. For this purpose, two experiments with the topographical features and with the smoothing mountain ranges of the region are conducted. The results showed that by smoothing the topography, in addition to decreasing the significant share of precipitation in the interior NWI, the regional pattern of the amounts of diabatic heating in particular the horizontal advection of heat, which plays an important role in compared the rest of terms, also were changed fundamentally. In fact, with the removing of topography, the thermal contrasts from the mountains significantly reduced; also, the spatial distribution and the amount of spring precipitation affected. Therefore, it can be say that the mountains along with large-scale synoptic forcing will play an important role in the heating and mechanical mechanisms of this region precipitation event.
Keywords
Diabatic Heating, Horizontal Advection, North West of Iran, Precipitation, RegCM4