ارزیابی عملکرد پهنای لایه PML در روش CFS-ADEPML به منظور شبیه سازی انتشار امواج کشسان

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1605-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد- موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2استادیار- موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
چکیده
پهنای لایه PML یکی از مهمترین عوامل موثر در میزان کارایی روش PML می باشد که می بایست مقدار آن با دقت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب انتخاب شود. در حالت کلی، هر چه میزان پهنای لایه PML بیشتر باشد عملکرد این روش بهتر خواهد بود؛ اما نکته مهمی که به ما این اجازه را نمی دهد تا میزان پهنای لایه PML را بزرگ در نظر بگیریم، محدودیت های موجود در خصوص حجم و زمان محاسبات عددی می باشد. لذا می بایست با در نظر گرفتن محدودیت های محاسباتی پهنای بهینه را برای مدلسازی انتخاب نمود. در این مطالعه عملکرد پهنای لایه PML در روش CFS-ADEPML در مدلسازی انتشار امواج کشسان مورد بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Performance Evaluation of PML Width in CFS-ADEPML Method to Simulate Elastic Wave Propagation
Authors
Erfan Bahanesteh, Navid Amini
Abstract
The thickness of the PML is one of the most important factors affecting the performance of the PML method, which should be carefully selected considering all aspects. In general, the larger the PML thickness, the better the performance of this method, but the important thing which does not allow us to take the PML thickness as large as possible, is computational cost limitations. Therefore, the appropriate PML thickness value for modeling can be selected by considering these limitations as well as investigating the optimum performance of the PML method with a certain thickness. In this study, the effect of PML thickness on the performance of CFS-ADEPML method for simulation of the elastic wave is studied.
Keywords
CFS-ADEPML, PML, Elastic wave, Finite Difference, Modelling, Time Domain