ساختار سرعتی منطقه فریمان با استفاده از منحنی های زمان سیر موجهای پیکری

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1608-NIGS
نویسندگان
1پزووهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2عضو هیات علمی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
در این مطالعه منحنی زمان عبور امواج پیکری منطقه فریمان بر اساس پس‌لرزه‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری موقت پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله ترسیم شده و سرعت امواج پیکری مربوط به منطقه به دست آمده است. با تدوین الگوریتم‌های مناسب کاملا هوشمند زمان رسید 3243 فاز پیکری قرائت گردید و با ترسیم منحنی‌های زمان عبور فازهای قرائت شده در هر ایستگاه، متوسط سرعت موج تراکمی و برشی در پوسته بالایی به ترتیب V_(P_g )=6.38 Km⁄s و V_(S_g )=3.59 Km⁄s محاسبه شده است. سرعت موج تراکمی در مرز مشترک پوسته و گوشته(ناپیوستگی موهو) V_(P_n )=8 Km⁄s به دست آمده و عمق مرز ناپیوستگی موهو برای منطقه 49 کیلومتر محاسبه شده است. عمده پس‌لرزه-ها در محدوده 8-4 کیلومتر از سطح زمین رخ داده‌اند. نتایج این مطالعه با مطالعات قبلی ما در همین منطقه علیرغم تفاوت روش پردازش با همدیگر تطابق خوبی نشان می دهند. بنابراین نتایج بدست آمده از این روش بخاطر سرعت بالا در محاسبه ساختار سزعتی ضرورت بکارگیری این روش برای تخمین سریع پارامترهای ساختار سرعتی سایر نقاط را دوچندان نماید.
کلیدواژه ها
 
Title
Velocity Structure of Fariman Area by Using of Body Waves Travel Time Curve
Authors
Hamid Khosravi, Gholam Javan Doloei, Ehsan Sharokhi, Mohammad Shokri Kaveh
Abstract
In this study, the body waves travel time curve in Fariman region has been recorded based on aftershocks in the temporal seismology network of the “International Institute of Earthquake and Seismology (IIEES)”, and the velocity of body waves in this region has been calculated. By using appropriate travel time algorithms, we read 555 body phases and calculated the average velocity for shear and compressional waves in the upper crust equal to V_(P_g )=6.38 Km⁄s and V_(S_g )=3.59 Km⁄s by plotting the travel time curves phases in each station. The compressional wave velocity is obtained at the crust and mantle interface (Moho discontinuity) V_(P_n )=8 Km⁄s and the Moho discontinuity boundary depth is calculated 49 km for the region. The majority of the aftershocks happen around 4-8 Km from surface of the ground on the new fault section of the Mozdoran fault.
Keywords
body wave, Fariman County, shear and compressional wave velocity, travel time curve