کاربرد لرزه‌نگاری غیر‌عامل در اکتشاف مخازن هیدروکربنی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1612-NIGS
نویسندگان
1گروه زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران-ایران
3استادیار گروه فیزیک زمین
چکیده
بررسی فرآیندها و خواص فیزیکی زمین با استفاده از برداشت‌های لرزه‌ای از مباحث مطرح در فیزیک زمین است. خصوصیات رفتاری زمین در اعماق بالا توسط زلزله‌شناسی به واسطه چشمه‌های طبیعی زمین‌لرزه‌ها و بررسی پوسته در اعماق کم توسط لرزه‌نگاری با استفاده از چشمه‌های مصنوعی صورت می‌پذیرد. لرزه‌نگاری غیرعامل روشی است که در آن از چشمه‌های لرزه‌ای طبیعی برای بررسی‌های ژئوفیزیکی، خصوصا اکتشاف ذخایر هیدروکربنی استفاده می‌شود. این روش جهت بررسی منطقه و همچنین در مطالعات لرزه‌ای می‌‌تواند در تصویرسازی لایه‌های زمین‌شناختی یک منطقه توسط داده‌های لرزه‌ای مورد استفاده واقع گردد. همچنین در مناطقی که داده‌های لرزه‌ای با چشمه مصنوعی غیرقابل برداشت باشد و یا نتایج حاصل از آن رضایت‌بخش نباشد، مورد استفاده واقع می‌شود. اساس کار این روش با استفاده از مطالعات انجام شده بر روی نوفه‌های محیطی و خردلرزه‌ها صورت می‌گیرد. این روش به دلیل کم هزینه بودن از اهمیت ویژه‌ای در زمینه اکتشاف ذخایر هیدروکربنی برخوردار است.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of Passive Seismic in Hydrocarbon Reservoirs Exploration
Authors
Ghazaal Rastjoo, mehrdad pakzad, Majid Bagheri
Abstract
The study of processes and earth physical properties using seismic data is one of the trending topics in geological studies. The characteristic of earth in very deep layers using seismology is studied by natural earthquakes and checking the crust in low depth using seismology with artificial seismic sources. Passive Seismic is a method in which the natural seismic sources are in service for geophysical studies, particularly in the Hydrocarbon reservoirs explorations. This method can be used to gather information from the site and seismic studies in picturing the geological layers of earth using the seismic data. Furthermore, this method is carried out in the areas where the seismic data with artificial source is not obtainable or the results are not satisfying. The basis of this approach is the evaluation of in-site noises and micro seismic. The privilege of this approach in discovering the hydrocarbon reservoirs is the low budget.
Keywords
passive seismic, hydrocarbon reservoirs, exploration, noises, artificial source, micro seismic