امکان‌سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در ایران با تاکید بر دشت‌های آن

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1584-NIGS
نویسندگان
1گروه پژوهشی تعدیل وضع هوا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران
2دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
چکیده
انرژی خورشیدی یکی از منابع رایگان، در دسترس، قابل اندازه گیری و بدون آلودگی است که می تواند در نواحی مختلف به ‌راحتی قابل بهره‌برداری باشد. در این پژوهش میزان ابرناکی، ساعات آفتابی طی دوره 30، 20 و 10 ساله برای 51، 146 و 218 ایستگاه و ساعت روشنایی برای 403 ایستگاه به ‌صورت ماهانه ‌و سالانه برآورد و در نرم‌افزار GIS پهنه‌بندی شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که بیشینه پوشش ابری و کمینه ساعات آفتابی از لحاظ زمانی و مکانی در زمستان و پاییز و در نیمه شمالی ایران است. همچنین کمینه پوشش ابری و بیشینه ساعات آفتابی در نیمه جنوب شرق و جنوب کشور مشاهده می‌شود. بیشترین پتانسیل بهره‌برداری از انرژی خورشیدی در فصل تابستان و بهار، در دشت‌های مناطق جنوب‌شرقی و شرقی، مرکزی و جنوب‌غربی ایران وجود دارد. همچنین تمام تغییرات زمانی و مکانی سه پارامتر مزبور با سامانه‌های اقلیمی ایران و موقعیت خورشید ارتباط مستقیم دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Feasibility use of solar energy in Iran with Emphasis on Its Plains
Authors
Sohaila Javanmard, Elham Yarahmadi
Abstract
Solar energy is one of the free, accessible, measurable and without pollution sources that can be easily utilized in different areas. In this research amount of cloud cover, sunny hours, during the period of 30, 20 and 10 years for 51, 146 and 218 stations and lighting hours for 403 station were estimated annually and monthly and were mapped in GIS software. The results of the studies show that maximum of cloud cover and minimum of sunny hours are temporally and in winter and autumn and in the northern half of Iran. In addition, the minimum of cloud cover and maximum of sunny hours are found in the southeastern and south half of the country. Most potential utilization of solar energy in summer and spring, there are in the plains of southeast, eastern, central and southwestern in Iran. It could be concluded that temporal and spatial changes of the three above mentioned parameters have direct relation with the Iran climate system and the position of sun in the sky.
Keywords
cloud cover, sunny hours, solar energy, GIS, lighting hours, plains of Iran