لرزه‌خیزی و تفسیر ژئودینامیکی آن در منطقه‌ی مکران غربی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1613-NIGS
نویسندگان
1دانشکده علوم زمین
2هیئت علمی
چکیده
مکران یک منطقه‌ی فرورانشی است که در جنوی شرقی ایران و جنوب پاکستان قرار دارد. در این منطقه صفحه‌ی عربی با شیب بسیار کم به زیر صفحه‌ی ایران مرکزی فرورانش می‌کند که باعث ایجاد گوه‌ی برافزایشی عریضی شده است. الگوی لرزه‌خیزی و مکانیسم زمین‌لرزه‌ها، رابطه‌ی بین زمین‌لرزه‌ها با صفحه‌ی رورانده و فرورانشی، ساختار پوسته، محور فرورانش و امکان وجود یا عدم وجود کوپلینگ از جمله سوالات مطرح در این منطقه است. برای پاسخ دادن به این مسائل ما از داده‌های ایستگاه‌های شبکه‌‌ی لرزه‌نگاری موقت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان استفاده کرده‌ایم. ما از تاریخ ماه ششم سال ۲۰۱۶ تا ماه چهارم سال ۲۰۱۹، ۲۳۷ زمین‌لرزه‌ها را با دقت بالا در منطقه‌ی مکران مکان‌یابی و با استفاده از تعدادی از این زمین‌لرزه‌ها مدل سرعتی یک بعدی منطقه را محاسبه کردیم. زمین‌لرزه‌های عمیق مکان‌یابی‌شده رابطه خوبی با صفحه‌ی فرورانشی نشان می‌دهند. هم‌چنین نتایج ما نشان می‌دهد که فروافتادگی جازموریان یک بلوک صلب بدون لرزه است که زمین‌لرزه‌ها در اطراف آن متمرکز شده‌اند. براساس الگوی لرزه‌خیزی ما نشان دادیم که محور فرورانش در مکران راستای شمال‌غربی‌غربی-جنوب‌شرقی‌شرقی دارد. عدم مطابقت محور فرورانش با محور کمان آتشفشانی می‌تواند به‌دلیل کاهش شیب صفحه‌ی فرورانشی از غرب به شرق باشد. مدل سرعتی یک بعدی به‌دست‌آمده برای مکران در این مطالعه با مدل سرعتی محاسبه‌شده برای جنوب ایران مشابه است. طبق الگوی مشاهده‌شده در تصحیحات ایستگاهی سرعت پوسته در شرق چابهار نسبت به غرب آن بیشتر است که می تواند نشان‌دهنده‌ی تفاوت پوسته در شرق و غرب چابهار باشد. به‌عبارتی می‌توان نتیجه گرفت در شرق چابهار پوسته فرورانشی دارای ویژگی های اقیانوسی است.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismicity and its implication for the geodynamics of west Makran
Authors
Maryam Akbarzadeh Aghdam, Abdolreza Ghods, farhad sobouti, Khalil Motaghi, mohammad enayat govarchin ghaleh
Abstract
Makran subduction zone is a low angle subduction system with a very wide accretionary wedge situated at the SE of the Iran and SW Pakistan. The seismicity and focal mechanism pattern, the crustal structure, the azimuth of the subducting Arabian plate and the relationship between the seismicity with the overriding and subducting plates are not yet fully known. To resolve these issues, we use a temporary seismic network of 30 stations installed in west Makran by the Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) from 201606 until 201904. We locate 237 well-constrained earthquakes and derive a 1-D crustal model along with station corrections. The seismicity pattern at depth shows a good agreement with the geometry of the subducting plate derived from a recent receiver function study. Based on the seismicity pattern, the JazMurian depression is a solid aseismic block. We find there is an oblique NE direction for the convergence that could explain the sinistral E-W faults in the south of JazMurian depression. The disagreement between the azimuth of the volcanic chain and the subducting plate could be justified by a gradual decrease of the slope of the subducting plate from west to east of Makran. The 1-D crustal model for the west Makran is very similar to that obtained for the south of Iran. The pattern of the station corrections implies a change from a transitional continental crust to a faster oceanic-like crust towards the east of Chabahar.
Keywords
Makran subduction zone, Subducting plate, Seismic network, 1-D crustal model, Station corrections, Aseismic block