تشخیص زمینلغزشهای ناشی از زمینلرزه 1369 رودباربا استفاده از روش های دورسنجی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1629-NIGS
نویسندگان
1گروه تکتونیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
2دانشجوی دکتری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران
3هیئت علمی
4استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
5دانشگاه گرونوبل آلپ، گرونبل، فرانسه
چکیده
زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه‌ها در ارزیابی مخاطرات زمین‌لرزه‌ها اهمیت بسیاری دارند. برای فهم بهتر رابطه میان ویژگی‌های زمین‌لرزه و شرایط زمین شناسی و مورفولوژییک منطقه، اولین قدم بررسی اندازه و وسعت توزیع این زمین‌لغزش‌ها است. زمین‌لرزه 31 خرداد 1369 رودبار، با بزرگای گشتاوری 7.3 در یک منطقه کوهستانی و همراه با زمین‌لغزش‌های ویرانگر رخ داد. تاکنون مطالعه‌ای برای شناسایی و ترسیم تمام زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه رودبار انجام نشده است. در این پژوهش ما توزیع چنین زمین‌لغزش‌هایی را در گستره هم‌شدت برابر یا بزرگتر از هشت بررسی کرده‌ایم. ما از نقشه‌های تغییرشکل به دست آمده از همبستگی تصاویر هوایی، تصاویر گوگل ارث (Google EArth)، تصویرهای ماهواره‌ای اسپات (SPOT) و نیز عکس‌های هوایی قبل و بعد زمین‌لرزه رودبار استفاده کردیم. زمین‌لغزش‌های سریع به کمک تمام این روش‌ها قابل شناسایی بودند. ما به ترتیب تعداد 60 و 65 زمین‌لغزش سریع را به کمک تصاویر ماهواره‌ای/ عکس‌های هوایی و به کمک نقشه‌های همبستگی تصاویر هوایی شناسایی و ترسیم کردیم. زمین‌لغزش‌های سریع با وسعت زیاد بیشتر در پیرامون گسیختگی زمین‌لرزه‌ای باکلور (به فاصله حدود 25-35 کیلومتری از رومرکز زمین‌لرزه اصلی) متمرکز هستند و بیشتر آنها ناشی از لغزش مجدد زمین‌لغزش‌های قبلی هستند. برخی از این زمین‌لغزش‌های سریع سبب ایجاد سدهای طبیعی در طول دره رودخانه‌های مجاور شده اند. زمین‌لغزش‌های آرام (با بیشینه جابجایی سه متر) تنها به کمک نقشه‌های همبستگی تصاویر هوایی قابل شناسایی بودند.
کلیدواژه ها
 
Title
Detecting the 1990 Rudbar earthquake-induced landslides, using remote-sensing techniques
Authors
Mahtab Aflaki, Najmeh Ajorlou, Abdolreza Ghods, zahra mousavi, James Hollingsworth
Abstract
Landslides triggered by earthquakes are very important in earthquake risk assessment. To have a better understanding of their relation with characteristics of earthquakes and geomorphologic/geologic features of an area, the first step is to document size and geographic distribution of the landslides. The 20 June 1990 Rudbar earthquake (Mw 7.3) occurred in a mountainous area and is very well known for its destructive landslides. There is not yet a detail study on mapping of all the Rudbar earthquake induced landslides. In this research we study distribution of these landslides within the isoseismal area with a MMI larger or equal than eight. We use Optical Image Correlation derived deformation maps, Google Earth imagery, as well as pre- and post-earthquake SPOT satellite images and aerial photos. All the used methods can detect fast-sliding earthquake-induced landslides. We have mapped 60 and 65 fast-sliding landslides by investigating Google Earth imagery/aerial photos and OIC displacement maps, respectively. The greatest fast-sliding landslides are concentrated around Baklor segment (~25-35 km distance west of the epicenter) and are dominantly due to re-sliding of the previous landslides. Some of the fast-sliding landslides created natural dams along their nearby stream channels. Slow-sliding landslides, with maximum displacement up to three meters, are only deduced from OIC deformation map.
Keywords
20 June 1990 Rudbar earthquake, Earthquake-induced landslides, Optical Image Correlation, Remote-sensing