استفاده از تصاویر راداری برای شناسایی تغییرات نواحی ساحلی خزرجنوبی در اثر سیل

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1685-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک
2هیأت علمی گروه فیزیک فضا/مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
این پژوهش به مطالعه تغییرات نواحی ساحلی ناشی از سیل فروردین 98 می‌پردازد. از این رو از داده‌های راداری Sentinel 1A در دوبازه زمانی قبل و بعد از سیل استفاده شده‌است. داده های جمع‌آوری شده تحت الگوریتم های مختلف پیش‌پردازش و در نهایت پردازش شده‌اند که حذف نویز‌ها و تصحیحات توپوگرافی از آن جمله‌اند. در ادامه، فیلتر های مختص تصاویر راداری بر روی داده‌ها اعمال شده و پیکسل ها در دو تصویر هم‌مرجع شده‌اند. بررسی تغییرات منطقه مورد مطالعه بخش دیگری از فرآیند پردازش بوده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم استفاده شده در این پژوهش به خوبی با واقعیت همخوانی دارد زیرا نشان می‌دهد که در مناطق شرقی سواحل مازندران اثرات سیل بیشتر بوده است. در ادامه با در نظر گرفتن آب های خزر جنوبی در نزدیکی ساحل می توان پی برد که می شود از این الگوریتم در کاربردهای تغییرات ساحل دریا هم استفاده کرد اگرچه نیاز به بررسی دقیق تر و در نظر گرفتن پلاریزه های متفاوت است. در پایان، اثرات احتمالی سیل برروی دریای خزر بحث شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Using Radar images for the detection of changes in coastal regions of the southern Caspian Sea due to flood
Authors
javad babagoli, Abbasali Aliakbari Bidokhti
Abstract
This paper investigates the changes occurred as a result of the last year (March, 2019) flood in the southern Caspian Sea coasts. To deal with this, some data are collected which was recorded by sentinel 1 in the time of before and after this disaster. The data are processed with different algorithms, filtering and corrections of noise and topography which are obtained from Radar images. The results indicate that the used methods may be suitable to monitor changes in coastal regions when comparing the images with observations. In addition to this, the results show that the eastern parts of the Caspian Sea coasts were under the greatest changes in this period. Simultaneously, analyzing limited cases show that this technique can be beneficial for oceanography proposes, although it should be checked in the future with more detail data including using different polarizations and some extra algorithms for oceanography phenomena.
Keywords
flood, Coastal Regions, The southern Caspian Sea, Radar images, Sentinel 1