بررسی کیفیت مخزنی زون های مختلف مخزن غار با استفاده از داده های لرزه ای و نگار های چاه

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1718-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه صنعت نفت
2استادیار گروه فیزیک زمین
چکیده
در توسعه مخازن هیدروکربورى، طبقه بندى کیفی مخزن نقش مهمی ایفا می کند و پیش بینی افق هاى با کیفیت مخزنی مناسب باعث کاهش هزینه ى تولید و افزایش بهره وری می گردد. بطور کلی بررسی کیفی مخزن با استفاده از داده هاى تخلخل و تراوایی حاصل از مغزه و نمودار هاى چاه پیمایی و تطابق آن ها با استفاده از روش واحد جریان هیدرولیکی صورت می پذیرد. با توجه به اطلاعات موجود در این مقاله یک مساله سه کلاسه برای بررسی کیفیت مخزن غار تعریف شده است. این سه کلاس شامل کیفیت مخزنی پایین، متوسط، و بالا با استفاده از میزان تخلخل موثر و نگار گاما در محل چاه تعریف می شوند. سپس با استفاده از داده های لرزه ای و نشانگرهای مناسب این مدل سه کلاسه در محل چاه و بصورت سه بعدی مدل سازی می شود. برای اعمال الگوریتم، از داده های لرزه ای یکی از مخازن جنوب غرب ایران استفاده شده است. زون مخزنی اصلی این میدان زون غار می باشد که خود شامل سه زون می باشد، زون های 1، 2، و 3 که بایستی از نظر کیفیت مخزنی مورد بررسی قرار بگیرند. نتیجه اعمال روش و به دست آوردن کیفیت مخزنی سه بعدی با استفاده از داده های لرزه ای و چاه، نشان داد که زون 2 مخزن غار دارای کیفیت مخزنی بالاتری نسبت به زون های 1 و 3 می باشد و در بسیاری از قسمت های این زون کیفیت مخزنی بالا می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Reservoir quality investigation of different zone of Gar reservoir using seismic data and well logs
Authors
Asieh Zare, Majid Bagheri
Abstract
In the development of hydrocarbon reservoirs, the qualitative classification of the reservoir plays an important role, and predicting the high-quality horizons of the reservoir reduces production costs and increases productivity. In general, the qualitative study of the reservoir is done using the porosity and permeability data obtained from the core and well drilling diagrams and their adaptation using the hydraulic flow unit method. According to the information in this article, a three-class problem is defined to check the quality of the Gar reservoir. These three classes, including low, medium, and high reservoir quality, are defined using effective porosity and Gamma ray at well locations. Then, using seismic data and appropriate attributes, a tree dimensional model of this three-class will be extracted. To apply the algorithm, seismic data of one of the reservoirs of southwestern Iran has been used. The main reservoir zone of this field is the Gar zone, which itself includes three zones, zones 1, 2, and 3, which should be examined in terms of reservoir quality. The results of applying the method and obtaining 3D model of the quality of reservoirs using seismic and well data showed that zone 2 of the Gar reservoir has a higher reservoir quality than zones 1 and 3, and in many parts of this zone the quality of the reservoir is high.
Keywords
reservoir quality, well logs, Core data, seismic data, Gar reservoir