برآورد کلّی جهات تنش اصلی و بردار لغزشی چیره در محدوده کوه بیرک (جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان- ایران)

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1719-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی دوره دکترای تخصّصی رشته زمین شناسی گرایش تکتونیک در دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم پایه-گروه زمین شناسی.
2دانشجوی دوره دکترای زمین شناسی گرایش تکتونیک، دانشگاه فردوسی مشهد
3عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
4رئیس مهندسی مکانیک شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران.
چکیده
برآورد تنسور تنش برای هر ساختگاه از اهمیّت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که جهت لغزش صفحات گسلی، متأثّر از تنسور تنش و آرایش هندسی صفحات گسلی بوده و این مسأله به نوبه خود در انتخاب رابطه میرایی و ارائه الگوی زمین ساختی و نهایتا برآورد راستای اعمال جنبش نیرومند زمین در ساختگاه مربوطه سهم بسزایی دارد.
برآورد جهات تنسور تنش زمین ساختی و متعاقبا، برآورد جهات لغزشی بلوکهای گسلی با استفاده از روشهای مختلفی صورت می گیرد که در این مقاله با استفاده از روش آنژلیه (Angelier) این مطلب در محدوده شمال غربی کوه بیرک، واقع در گستره فلیشی شرق ایران در استان سیستان و بلوچستان به انجام رسیده و بمنظور تأیید آن بترتیب از روش حلّ سازوکار کانونی زمین لرزه ها (صادقی و همکاران 1385، پرتابیان و همکاران 1395، فاتحی و همکاران 1396) و نقشه ژئوئید ثقل سنجی ایران (دهقانی و ماکریز 1983) استفاده گردیده و با کارهای انجام شده قبلی (جکسون و مکنزی 1984، بربریان 1986، وایس 1993) و نیز پژوهشهای اخیر (بربریان و یتس 2001، نیلفروشان و همکاران، 2003، ورنانت و همکاران 2004، بربریان 2005) مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته و در نهایت با تلفیق آنها با اندازه گیری ها و مشاهدات صحرایی در منطقه، به نتیجه گیری در مورد راستای چیره تنش وارده و بردار لغزشی چیره در گستره مورد مطالعه، پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
The overall estimation of the main stress and the dominant slippery vector in the Birk Mountain area (South East of Sistan and Baluchestan province- Iran)
Authors
BABAK KHERADMAND, BABAK KHERADMAND, BEHNAM RAHIMI, NASSER HAFEZI MOGHADDAS, MAJID MEHRIZI
Abstract
Estimation of stress tensor is particular importance for any structure; This is because the sliding plates of faults are affected by the tensor stress and geometric arrangement of the fault plates, which in turn contributes greatly to the selection of the damping relationship and the presentation of the geostationary pattern and ultimately to the direction of strong ground motion in the structure.
Estimation of tectonic stress and subsequent sliding directions of fault blocks are estimated by using different methods and in this article, using the Angelier method, this article has been done in the northwestern region of Birk Mountain, located in the Flysch zone of eastern Iran in Sistan and Baluchestan province, and in order to confirm it, respectively, the method of solving the focal mechanism of earthquakes (Sadeghi et al 2006, Partabian et al 2016, Fatehi et al 2017) and the Iranian Geometric Map (Dehghani and Markis 1983) were used and with previous work done (Jackson and Mackenzie 1984, Berberian 1986, Wyss 1993) as well as recent research (Berberian and Yates 2001, Nilforoushan et al 2003, Vernant et al 2004 ,Berberian 2005) were measured and compared, and finally combined with measurements and observations. Silver in the region, to conclude in order to overcome the stress and slip vector dominant in the study area are discussed.
Keywords
Main stress directions, Slip vector, Birk Mountain