حساسیت سنجی مقادیر ریسک فیزیکی به مقادیر بیشینه شتاب محاسبه شده به روش احتمالاتی و سناریو

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1722-NIGS
نویسندگان
1همکار پژوهشی / پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2استاد / پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
برآورد آسیب پذیری در شهر های واقع در مجاورت گسل های فعال به دلیل مشخصات خاص زلزله های حوزه نزدیک گسل از اهمیت خاصی برخوردار است. در مناطق نزدیک گسل، بدلیل ویژگیهای خاص زلزله های نزدیک گسل تحت اثر دو پدیده پله و جهت یافتگی، پالسهای با پریود بلند و دامنه بالا ایجاد می نماید که می تواندافزایش قابل ملاحظه در مقادیر حرکات توانمند زمین نظیر بیشنه شتاب، سرعت و تغییر مکان ایجاد نماید. در این تحقیق، عدم قطعیت در برآورد آسیب پذیری ساختمانی برای مناطق واقع در حوزه نزدیک گسل تحت اثر عامل بیشینه شتاب به کمک داده های ساختمانی برای سه منطقه از شهر کرج (مناطق 1، 7 و 8) که در مجاورت گسل شمال کرج واقع شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، بیشینه شتاب در این مناطق به دو روش احتمالاتی و بدترین زلزله سناریو بر پایه شبیه سازی نگاشت زلزله ها در حوزه نزدیک گسل محاسبه شده است، سپس آسیب پذیری ساختمانی در سه منطقه با ترکیب حالتهای مختلف در برآورد بیشینه شتاب شامل استفاده از شتاب به روش احتمالاتی و بدترین سناریو برآورد و مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مقایسه، افزایش 48 درصدی را برای مقادیر خسارات ساختمانی در سطح خسارت شدید نشان می دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Physical Risk Sensitivity Analysis to the Estimated Peak Ground Acceleration using PSHA and Scenario Base method
Authors
Elham Oloomi, Mohammad Reza Ghayamaghamian
Abstract
Estimation of vulnerability in cities situated closed to active fault needs to be carefully treated. In the near-fault area, two special features referred to as forward directivity and static deformation cause the directivity and fling pulses with long period and high amplitude, which can increase the value of strong ground motion such as peak ground acceleration, velocity and displacement. In this article, the uncertainty in seismic risk estimation of the building for the areas located in the vicinity of the active faults caused by peak ground acceleration was investigated. To this end, the building inventory of three areas (areas 1, 7 and 8) in Karaj city that are located very close to the north Karaj fault was employed. In this regard, the peak ground acceleration in these areas is calculated in two PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Assessment) and worst scenario. Then, the risk of building damage was calculated for two cases assuming different sets of ground motions. The comparison among the estimated collapse risks shows an increase of %48 at the extensive damage state, respectively.
Keywords
Vulnerability, Near Fault Earthquake, Peak ground acceleration, PSHA method, Scenario Base Method