دقت سنجی تقریب های برونراند غیرهذلولی در محیط ناهمسانگرد عمودی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1723-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه خوارزمی تهران
2استادیار، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی
3شرکت پارس پترو زاگرس، تهران، ایران
چکیده
دانستن مدل سرعت صحیح و دقیق برای تصویر سازی های لرزه‌ای لازم است. این مدل معمولا از روی داده های لرزه‌ای و چاه بدست می‌آید. در روش های رایج فرض بر این است که داده های لرزه ای ثبت شده به روش نقطه میانی مشترک بصورت هذلولی است. در عمل محیط مورد مطالعه در ساده ترین حالت ناهمسانگرد عمودی است و رخداد های لرزه ای ثبت شده از معادله هذلولی تبعیت نمی کنند. خطا در مدل سرعت ناشی از در نظر نگرفتن ناهمسانگردی می تواند تاثیر مستقیمی بر روی دقت تصویرهای لرزه‌ای نهایی داشته باشد. در این مطالعه در نظر داریم با روش آنالیز شباهت به بررسی و مقایسه روش های تخمین سرعت و پارامتر ناهمسانگردی در محیط های ناهمسانگرد عمودی پرداخته و ویژگی های لرزه ای این محیط ها را با دقت بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
کلیدواژه ها
 
Title
Non-hyperbolic move-out approximation accuracy test in VTI media
Authors
Ali Raeisdana, Latif Samadi, Kazem Kazemi
Abstract
A precise seismic velocity model is required for many seismic imaging techniques. This model is usually derived from seismic data sets and well logs. In common methods, it is assumed that the seismic common midpoint data is hyperbolic. In practice, the study media in the simplest state is vertical transverse isotropy, and recorded events do not follow the hyperbolic equation. Errors in velocity spectrum caused by ignoring anisotropy have direct negative impacts on final image accuracy. In this study, we intend to study and compare the accuracy of velocity and the anisotropy parameter estimation in vertical transverse isotropy media using multi-parameter semblance analysis method and to examine the seismic characteristics of these environments more carefully.
Keywords
Velocity spectrum, anisotropy parameter, VTI media, Multi-parameter semblance