قطبش القایی در نیمه‏ رساناها

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1731-NIGS
نویسندگان
1دانشکده معدن دانشگاه یزد
2گروه اکتشاف/دانشکده معدن و متالورژی/دانشگاه یزد/ایران
چکیده
خصوصیات الکتریکی نهشته‏ های فلزی، به ویژگی‏ های هر یک از مواد تشکیل‏ دهنده‏ ی‏ شان بستگی دارد. معمولاً رسانش الکتریکی در این نهشته‏ ها، ترکیبی از رسانایی الکترولیتی و مؤلفه ‏ای خازنی است که سطوح مشترک ذرات بارپذیر- الکترولیت، به محیط اضافه می‏ کنند. با استفاده از مفهوم رسانایی الکتریکی مختلط در قالب روش قطبش القایی (IP)، هر دو بخش رسانش و ذخیره‏ ی بار الکتریکی توصیف می‏ شود. کانی‏ های فلزی نیمه‏ رساناهایی هستند که پاسخ قوی قطبش القایی و حضور گسترده‏ ی آن‏ ها در سایت‏ های زمین‏ شناسی، هیدروکربنی و زیست‏ محیطی، موجب شده است، حساسیت IP به خصوصیات سطحی نیمه ‏رساناها، مورد توجه ویژه قرار گیرد. در پژوهش حاضر نیز رفتار قطبش القایی نیمه ‏رساناها، به‏ عنوان موضوعی جدید و با هدف درک بهتر سازوکارهای IP بررسی شد. در این راستا، اثر واکنش‏ های الکتروشیمیایی بر پاسخ IP نیز مد نظر قرار گرفت. نتایج نشان داد که ویژگی‏ های الکتریکی خاص نیمه ‏رساناها، مشخصات پتروفیزیکی محیط و نیز خصوصیات روش اندازه ‏گیری، بر سازوکار قطبش القایی نیمه‏ رساناها اثرگذار هستند.
کلیدواژه ها
 
Title
Induced Polarization in Semiconductors
Authors
Saeede Ahmadi, Ahmad Ghorbani
Abstract
Electrical properties of metallic deposits depend on their individual materials. The electric conduction usually consists of electrolytic conductivity and a capacitance component that is created by the polarizable particles- electrolyte interfaces. The components can be described using complex conductivity as the fundamental conception of the induced polarization (IP) method. Metallic minerals are, in fact, the semiconductors providing the substantial attention to the IP sensitivity on the semiconductors surface characteristics due to their strong IP response and their broad presence in geological, hydrocarbon, and environmental sites. In this study, IP behavior in semiconductors is studied as a new outline with aim to better understanding of IP mechanisms. With this in mind, the effect of electrochemical reactions on induced polarization response of semiconductors is also considered. Results showed that the especial electrical properties of semiconductors accompanying with petrophysical and measuring characteristics affect on the semiconductors induced polarization mechanism.
Keywords
Pyrite, Electrode Polarization, Gouy- Chapman Layer, Reaction Current, Volume- Diffusion, Active Cation