مدل‌سازی مستقیم امواج لرزه‌ای بازتابی از لایه‌های زیر‌سطحی با استفاده از تلفیق پارامترهای الکترومغناطیسی امواج بلند‌برد مدوله شده

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 1800-NIGS
نویسندگان
1مدیر تخقیق و توسعه
2گروه آموزشی فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3مدیر عامل/گروه فناوری بم
چکیده
در این مطالعه از تلفیق روش های الکترومغناطیسی و لرزه ای بازتابی به منظور مدلسازی مستقیم لایه های زیر سطحی استفاده شده است. معادلات موج الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پارامتر ضریب دی الکتریک حل می شود و در نتیجه دقت بالاتری در جداسازی لایه های زیرسطحی به دست می دهد. در این پژوهش از مدل مارموزی 2 استفاده شد به طوری که مدل مذکور از مدل مارموزی مرسوم که به آن چندین لایه هیدروکربنی اضافه شده است، تشکیل شده است. سپس با استفاده از رابطه تجربی بین سرعت لرزه ای و پارامتر مقاومت ویژه این پارامتر استخراج شد. با توجه به اطلاعات سنگ شناسی مدل یک ماتریس ضریب دی الکتریک تولید شد. سرانجام ، با استفاده از این اطلاعات ، یک کد مدل سازی مستقیم ایجاد شد تا خروجی نهایی این مدل را که شدت میدان های منعکس شده از زمین که در گیرنده دریافت شده است ، ایجاد کند. سپس یک مدل مستقیم برای روش لرزه‌ای بازتابی تهیه شد و خروجی مربوط به ضریب بازتاب برای این مدل به دست آمد. از مقایسه این دو خروجی ، نتیجه می شود که هنگام استفاده از روش تلفیقی، شناسایی لایه ها با دقت بیشتری نسبت به استفاده از روش لرزه‌ای بازتابی به تنهایی به دست می آید.
کلیدواژه ها
 
Title
Forward modeling of reflected seismic waves from subsurface layers using combined modulated electromagnetic wave's parameters
Authors
maryam noroozi, Mohammad Ali Riahi, Ali Bostani
Abstract
In this study, a combination of electromagnetic and seismic reflection methods have been used for forward model of subsurface layers. The electromagnetic wave equations are solved by considering the dielectric coefficient parameter, as a result, it provides in higher accuracy in separating the subsurface layers. In this research, Marmousi 2 model was used so that the mentioned model is composed of common Marmousi model which several hydrocarbon layers have been added. Then, using the experimental relationship between seismic velocity and resistivity parameter, this parameter was extracted. According to the lithological information of the model, a dielectric coefficient matrix was generated. Finally, using this information, a forward model code was generated to generate the final output of this model, which is the intensity of the reflected fields from the ground which received at the receiver. Then a forward model was prepared for the reflection seismic method and the output related to the reflection coefficient was obtained for this model. Comparing these two outputs, it results that when using the combined method, the layers are identified more accurately than using the reflection seismic method alone.
Keywords
Seismic method, Electromagnetic method, Dielectric coefficient, Marmousi model, reflection coefficient, forward model