بررسی پارامتر های لرزه خیزی در منطقه مکران

عنوان دوره: پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 1801-NIGS
نویسندگان
176عه76
2پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشکده زلزله شناسی کارشناس لرزه زمین ساخت
چکیده
در این مطالعه پهنه مکران در جنوب ایران و پاکستان با در نظرگرفتن مفاهیم لرزه‌خیزی رابطه گوتنبرگ- ریشتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. ویژگی آماری زمینلرزه‌ها (بزرگای زمینلرزه، توزیع رومرکز زمین‌لرزه‌ها و گسل‌ها) متناسب با قانون قدرت مشخصه توزیع فضائی-زمانی (چگالی توزیع زمان و مکان) مورد بررسی قرار گرفته است. اساس محاسبه، پارامترهای بعد لرزه‌خیزی(b-value) است که بر اساس بیشینه احتمال محاسبه شده است. متفاوت از دیگر روش‌ها در این روش توزیع زمانی و فضائی پارامترها، ویژگی تجمعی داده‌ها (بعد سرشتی) و سطح تنش زمین‌ساختی منطقه مرتبط با فرآیند‌های مختلف لرزه زمین‌ساختی در نظر گرفته شده است. به منظور محاسبه این پارامترها از داده‌های لرزه‌ای از پایگاه‌های مختلف (داخلی و خارجی) استفاده شده است. بعد همبستگی b-value ، که با استفاده از رو مرکز زمین لرزه ها و توزیع بزرگا محاسبه شده است (0.8< b <1.6)، تغییرات زمانی و مکانی قابل توجهی را نشان می دهد که مربوط به ویژگی زمین ساختی لرزه ای پهنه های گسلی است.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of seismic parameters in Makran zone
Authors
غاافعا غفث, Leila mahshadnia
Abstract
In this study, the Makran zone in southern Iran and Pakistan has been evaluated by considering the seismicity concepts of the Gutenberg-Richter relationship. The statistical properties of earthquakes (epicenter distribution and magnitude of earthquakes and faults) have been studied in accordance with the power law of the characteristic space-time distribution (density of time and space distribution). The basis of calculation is the seismic dimension parameters (b-value), which is calculated based on the maximum probability. Unlike other methods, in this method, the temporal and spatial distribution of parameters, the cumulative properties of the data (inherent dimension) and the level of tectonic stress in the area related to different tectonic seismic processes are considered. In order to calculate these parameters, seismic data from different databases (internal and external) have been used. The correlation dimension b (0.8<b<1.6) value, computed from the earthquake epicenter and magnitude distributations show significant temporal and spatial variation related with seismo tectonic feature of fault zones.
Keywords
Makran zone, Seismic parameters, Kiko method, b -value distribution map