تعیین ساختار سرعتی با استفاده از توموگرافی اولین زمان رسیدهای موج P برای یافتن مخزن هیدروکربن واقع در پهنه دهدشت

عنوان دوره: پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 1810-NIGS
نویسندگان
1گروه ژئوفیزیک-دانشگاه خلیج فارس
2مؤسسه ژئوفیزیک، آکادمی علوم لهستان
3گروه ژئوفیزیک،دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس
4مدیر طرح دزفول جنوبی، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران
چکیده
در این مطالعه از داده های زمان سیر اولین رسیدهای موج P زمین‌لرزه‌های با بزرگی کوچکتر از 4 استفاده می شود تا ساختار سه بعدی سرعتی در گستره شهر دهدشت تعیین گردد. برای این منظور از داده‌های 116 ایستگاه نصب شده در بازه زمانی 20 سپتامبر 2106 تا 2 جولای 2017 استفاده شده است. از مجموع زمین‌لرزه‌های ثبت شده در این ایستگاه‌ها، شکل موج‌های مربوط به 1000 رویداد برای فرآیند محاسبه توموگرافی به‌گونه‌ای انتخاب شدند تا نتایج دارای کمترین اثرات ناشی از عدم قطعیت های خطا‌های انسانی (مانند خواندن فاز) یا محاسباتی (مانند خطای مکان‌یابی) باشد. نتایج حاصل بیانگر سه ویژگی بارز تکتونیکی شامل بی‌هنجاری پرسرعت در کوه‌های غرب نا-هنجاری تقریبا کم‌سرعت در دشت شهر دهدشت و آنومالی کم سرعت در جنوب شرقی دهدشت می‌باشد. از طرفی گسل های منطقه، با بی‌هنجاری کم‌ سرعت به ‌وضوح قابل ملاحظه می‌باشد. نقشه‌های توموگرافی در این گستره نشان می‌دهد که ناحیه دهدشت دارای لایه‌ای به ضخامت 4 کیلومتر است که بر روی سنگ بستری با سرعت ثابت قرار دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of 3D velocity model using the first arrivals P-wave tomography to consider a hydrocarbon reservoir in DehDasht region
Authors
nastaran shakeri, Taghi Shirzad, Shobeir Askpour Motlagh, Siavash Norouzi
Abstract
In this study, first arrival P-wave of micro-earthquakes with magnitude less than 4 is used to calculate a 3-D crustal velocity structure of Dehdasht region. For this purpose, waveform data from 116 stations which were recorded between September 20th, 2016 and July 2nd, 2017, was used. Of the total earthquakes recorded, more than 1000 events were selected for the tomography so that the results would have the least effect of human mistakes (e.g. phase picking) or computational errors (e.g. location uncertainties). The tomographic results show three main tectonic characteristics including high-velocity anomalies in west, and two low-velocity anomalies in Dehdasht basin and southeast of Dehdasht city. Furthermore, most of known faults clearly appear around the low-velocity anomalies. Our tomographic maps show that the Dehdasht region cover by a layer with thickness of ~4 km which is overlay the hard bedrock with constant velocity.
Keywords
Local earthquake tomography, 3D velocity structure, SIMULPS, DehDasht