جداسازی زلزله و انفجار با استفاده از طیف تکینگی مولتی‌فرکتال در معادن جنوب شرق تهران

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (683.7 K)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2دانشیار، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3دانشجوی دکتری، پردیس علوم، دانشکده ریاضی
چکیده
جداسازی زلزله و انفجار مخصوصا در مناطقی که لیست مشخصی از انفجارات رویداده وجود ندارد، همواره از مسائل مورد توجه زلزله‌شناسان بوده‌ است. روش‌های متفاوتی از گذشته تاکنون به این منظور ارائه شده است که عمدتا بر اساس طیف‌های فرکانسی بنا نهاده شده‌اند. در سالیان اخیر تلاش‌های معدودی برای بررسی پارامترهای فرکتالی سری‌های‌ زمانی ژئوفیزیکی و تعیین نوع چشمه لرزه‌ای با استفاده از پارامترهای و به عنوان متغیرهایی فرکتالی که نشان‌ دهنده‌ی مقدار بی‌نظمی موجود می‌باشند، صورت گرفته است. در پژوهش حاضر با استفاده از طیف تکینگی مولتی فرکتالی(Multi-Fractal Singularity Spectra) تفکیک 72% انفجارها از کاتالوگ زمین‌لرزه‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری در حوالی معدن سیمان جنوب شرق تهران صورت گرفت.
کلیدواژه ها