میزان تاثیر بارش‌های فصل سرد بر غلظت آلاینده‌های جوی شهر تهران

، صفحه 13-18 (6)
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1840-NIGS
نویسندگان
1کارشناس/موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2هیأت علمی گروه فیزیک فضا/مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در این تحقیق، میزان تاثیر بارشها بر کاهش غلظت آلاینده‌های جوی شهر تهران طی فصل سرد سال بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که معمولا بارش، ذرات معلق جوی را بهتر از آلاینده‌های گازی پاکسازی می‌کند و در این میان، سایز ذرات معلق جوی، نقش مهمی در شستشوی بارشی آنها داشته و ذرات معلق درشت PM10 نسبت به ریز PM2.5 پاکسازی بهتری می‌یابند. در بین آلاینده های گازی نیز، آلاینده SO2 بر اثر بارش بهتر از سایر گازها پاکسازی می‌شود. بالاترین حد کاهش آلاینده ها نسبت به روز قبل بارش برای ذرات معلق و SO2 حدود 70 درصد و برای NO2 و CO حدود 50 درصد بدست آمده است، و در بارشهای کمتر از mm 5 تغییرپذیری درصد کاهش آلودگی زیاد بوده و پراکندگی بالاست. بارشهای کمتر از mm 5 می توانند در برخی موارد، تاثیر ضعیفی بر کاهش غلظت آلاینده ها داشته و در موارد دیگر، تاثیر زیادی داشته باشند. در بارش‌های بیش از mm 5 معمولا با افزایش مقدار بارش روزانه، درصد کاهش غلظت ذرات معلق افزایش می‌یابد ولی برای آلاینده های گازی جو، رابطه خاصی بین مقدار بارش روزانه و درصد کاهش آلودگی مشاهده نمی‌شود که می‌تواند مربوط به عواملی مثل گسیل بیشتر آلاینده‌ها تحت کارکرد ماشین‌ها در دمای پایین باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Effects of cold season precipitation on air pollutant concentrations for the city of Tehran
Authors
zahra shariepour, abas ali bidokhti
Abstract
In this study the effects of precipitations on the reductions of air pollutants for the city of Tehran, for cold season has been investigated. The results show that that precipitation, usually greater than 5 mm daily, can substantially reduce PMs, especially PM10 concentration and to some extent SO2 levels (up to 70% reduction for both). For other gaseous pollutant as NO2 and CO it can be as 50% reductions in which for precipitation less than 5 mm the scatters in levels of reductions are rather high. However, for precipitation larger than 5mm seem to be linear reducing trends in levels of PMs. At lower precipitations the scatters for the reduction of pollutant levels are large indicating that other factors, apart from pure wet washout there are other factors as type of emissions (e.g. under the cold conditions the cold start and driving can enhance pollutant emissions).
Keywords
Air Pollution, Precipitation, washout, cold season, PMs, Tehran