برآورد سرعت باد در سطح دریا با استفاده از تصاویر قطبیده متقاطع باند C مأموریت Sentinel-1

، صفحه 23-26 (4) XML اصل مقاله (1.17 MB)
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1847-NIGS
نویسندگان
1دانش آموخته دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2دانشیار دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
برآورد بادهای سطح اقیانوس از فضا یک حوزه مهم در تحقیقات سنجش ازدور شامل کاربردهایی مانند پیش بینی طوفان، پهنه بندی انرژی باد، برآورد الگوهای رانش لکه های نفتی، اعتبارسنجی و توسعه مدل های پیش بینی عددی وضع هوا (NWP) و چندین کاربرد دیگر می باشد. در این مطالعه با استفاده از بویه های هواشناسی و تصویر قطبیده متقاطع باند C مأموریت Sentinel-1 سرعت باد در سطح دریا، بدون نیاز به داشتن جهت باد، برآورد شده است. برای ارزیابی نتایج، تعدادی از بویه ها به عنوان نقاط کنترل و تعدادی نیز به عنوان نقاط چک انتخاب شدند. نتایج مقایسه نشان داد ضریب بازپراکنش حاصل از تصویر مأموریت Sentinel-1 همبستگی خطی 67.26% با سرعت باد اندازه‌گیری شده از بویه ها در منطقه مطالعاتی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of sea wind speed using C-Band Cross Polarization images of Sentinel-1 mission
Authors
Arash Tayfehrostami, Mahdi Hasanlou, Abbas Abedini
Abstract
Estimation of ocean surface winds from space is an important field in remote sensing research, with applications such as hurricane forecasting, wind energy mapping, estimation of oil spill drift patterns, validation, and development of numerical weather forecasting models (NWP) and several other applications. In this study, using meteorological buoys and a C-band cross-polarization image of the Sentinel-1 mission, wind speed at sea surface was estimated without the need for wind direction. To evaluate the results, a number of buoys were selected as control points and a number as checkpoints. The comparison results showed that the sigma0 obtained from the Sentinel-1 mission image has a linear correlation of 67.26% with the wind speed measured by the buoys in the study area.
Keywords
wind speed, Buoys, Sentinel-1, Mobile Bay, Linear regression, VH polarization