تاثیر تعطیلات آخر هفته برکاهش غلظت آلاینده های جوی شهر تهران طی فصل گرم سال

، صفحه 27-31 (5) XML اصل مقاله (1.78 MB)
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1862-NIGS
نویسندگان
1کارشناس/موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2هیأت علمی گروه فیزیک فضا/مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تعطیلات آخر هفته بر میزان کاهش غلظت آلاینده های جوی شهر تهران است. این تحقیق برای دوره گرم سال انجام شده تا نتایج محاسبات بدست آمده کمتر تحت تاثیر فعالیتهای هواشناسی از قبیل بارش، سرعتهای بالای باد و پایداری و رکود جو، باشد. مقایسه مقادیر غلظت آلاینده های مختلف جوی از قبیل ذرات معلق و آلاینده های گازی در روز تعطیل آخر هفته با روزهای کاری هفته در هریک از مناطق تهران نشان می دهد که بیشترین کاهش آلاینده ها مربوط به آلاینده های گازی ناکس یا اکسیدهای نیتروژن است و سایر آلاینده‌ها به طور ناچیز کاهش می‌یابند و در میان ناکس ها نیز بیشترین کاهش مربوط به گاز NO است. کاهش تردد خودروها و نیز تاکسی ها و اتوبوس های گازسوز در روزهای تعطیل نسبت به سایر روزهای هفته عامل مهم کاهش ناکس‌ها هستند. میانگین کاهش پیک صبحگاهی گازهای اکسید های نیتروژن ناشی از ترافیک وسایل نقلیه در روز تعطیل نسبت به روز قبل برای آلاینده های NO و NO2 به ترتیب، حدود 59 و 30 درصد محاسبه شده است. مقایسه بین ایستگاههای مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد که بیشترین کاهش آلاینده های گازی اکسیدهای نیتروژن بر اثر کاهش ترافیک وسایل نقلیه در روز تعطیل آخر هفته در مناطق مرکزی تهران از قبیل دانشگاههای شریف و تربیت مدرس و تا حدودی در منطقه 11 و شاداباد بوده است در حالیکه در مناطق دور از مرکز از قبیل اقدسیه، پونک، شهرری؛ منطقه19 و اتوبان محلاتی تغییرات کمتری مشاهده می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
The weekday/weekend air pollutants concentration differences during summertime in Tehran
Authors
zahra shariepour, Abasali ali akbari bidokhti
Abstract
Apart from meteorological factors affecting air pollution levels in big cities as Tehran (which have a rather low mean annual wind speed for ventilation), the level of vehicular emission reduction due to the reduction of the traffic is also important. The aim of this research is to find out the effects of weekend reduced emission on reduction of air pollution in Tehran. To avoid the effects of active synoptic systems on air pollution, the warm period of the year for which they are minimal, are chosen. Comparison of the levels of particulate and gaseous pollutants show that the effect of weekend is negligible on air pollutant reduction, except for the NOx form which the maximum reduction is for NO. It appears that the reduction of emissions from natural gas consuming vehicles and cars could be the main reason for the reductions of NOx at the weekends. The levels of early morning weekend traffic reductions of NO and NO2 are respectively 59 and 30 percent, as compared to that of days before and after weekday levels. Also, the highest weekend reductions occur in central areas of Tehran, e.g. Sharif University and Tarbiat Modaress University stations and to some extent in Shadabad station, south west of Tehran. While for the monitoring stations around the city, as Aghdasieh, Ponak, Ray city, they experience least reduction in air pollution at the weekends. Region 19 and around the Mehalati freeway have almost no reduction in air pollutants.
Keywords
air pollutants, NOx, Vehicle emission, Weekend, Tehran