طراحی سامانه پیش‌آگهی و هشدار سریع آلودگی هوای کلان‌شهر کرج

، صفحه 32-35 (4)
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1891-NIGS
نویسندگان
1دانشکده محیط زیست، دانشکدگاه فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3شرکت گستره چتر نیلی
4شهرداری کرج
چکیده
در این مقاله طراحی سامانه پیش‌آگهی و هشدار سریع آلودگی هوای کلان‌شهر کرج ارائه می‌شود. این سامانه جزء اولین سامانه‌‌های کشور در این زمینه می‌باشد. برای این منظور سه مدل سیاه انتشار، هواشناسی و کیفیت فتوشیمایی هوا به‌صورت همبسته شده و با کدها و اسکریپ‌های نوشته شده در هر روز اجرا شده و برای 48 ساعت آینده میدان‌های غلظت آلاینده‌های هوا شامل مونواکسید کربن، دی‌اکسید نیتروژن، ذرات معلق، دی‌اکسید گوگرد و ازن را پیش‌بینی نموده و به همراه پیش‌بینی میدان‌های هواشناسی برای نمایش تحت وب به سامانه پیش‌آگهی و هشدار سریع ارسال می‌شود. در سامانه شاخص کیفیت هوای مناطق مختلف کرج به تفکیک مناطق و به‌صورت ساعتی و روزانه نمایش داده می‌شود. نتایج مدل هواشناسی برای دما و سرعت باد به‌ترتیب دارای همبستگی 96/0 و 78/0 بوده و نتایج مدل کیفیت هوا برای نمونه برای آلاینده ازن به‌صورت میانگین در بدترین حالت به مقدار ppb 20 با نتایج پایش‌شده اختلاف دارد. سامانه طراحی شده نیر به‌صورت تحت وب نتایج را دریافت کرده و به‌صورت نقشه و گزارش ارائه می‌نماید.
کلیدواژه ها
 
Title
Design of air pollution forecast and early warning system in Karaj metropolis
Authors
Khosro Ashrafi, Mohammadali Rajabi, Hamid Roohi, Azam Shahbeik, Ali Nematinia
Abstract
In this paper, the design of the air pollution forecast and early warning system of Karaj metropolis is presented. This system is one of the first systems in Iran in this field. For this purpose, three models including the emission inventory model, meteorological model, and photochemical air quality model were coupled. Using provided codes and scripts the modeling system runs automatically every day and 48 hours forecast of air pollutant concentrations (including carbon monoxide, nitrogen dioxide, particulate matter, sulfur dioxide, and ozone) and meteorological fields are sent to the web-based early warning system. In the system, the forecast of air quality index of different regions of Karaj is displayed separately by regions and on an hourly and daily basis. The results of the meteorological model for temperature and wind speed have a correlation of 0.96 and 0.78 with the observations, respectively. The results of the air quality model for the ozone pollutants differ by an average of 20 ppb in the worst case with the observation. The designed web-based system receives the results and presents them in the form of maps and reports.
Keywords
Air Pollution, forecast, early warning, Karaj Metropolis