مطالعه انرژتیک سه توفند قوی رخ داده در اقیانوس اطلس طی سال‌های 2017 تا 2019

، صفحه 50-53 (4) XML اصل مقاله (1.64 MB)
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1922-NIGS
نویسندگان
1دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشیار، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3استاد، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4استادیار، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
هدف از این پژوهش مطالعه رابطه سه توفند قوی رخ‌داده در سال‌های 2019-2017 و مسیر توفان اطلس است. بدین منظور، با استفاده از داده‌های بازتحلیل JRA-55 و رهیافت انرژی، مقادیر روزانه انرژی جنبشی پیچکی (EKE) و جملات مهم آن برای گذار برون‌حاره‌ای سه توفند مورد مطالعه که موقعیت جغرافیایی متفاوتی داشته‌اند، در سپتامبر سال‌های فوق محاسبه شدند. نتایج نشان می‌دهد که توفند دورین بیشترین میزان تأثیر بر مسیر توفان اطلس را در دریای لابرادور به‌دلیل همرفت عمیق نسبت به توفند ماریا داشته و موجب تقویت شدید آن شده است. به‌علاوه، جملات تبدیل کژفشار و واگرایی شار آزمینگرد ژئوپتانسیل مهم‌ترین جملات EKE در تقویت مسیر توفان اطلس در مرحله گذار برون‌حاره‌ای توفندها هستند. همچنین موقعیت جغرافیایی توفندهای در حال گذار در غرب اطلس بر تغییرات جملات EKE، به‌ویژه دو جمله فوق، تأثیر بسزایی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
An energetic study of three major hurricanes in 2017–2019
Authors
Farnoosh Haddad, Farhang Ahmadi-Givi, Alireza Mohebalhojeh, Mohammad Mirzaei
Abstract
The objective of this research is to investigate the relationship between the three major hurricanes and the North Atlantic storm track that occurred in 2017–2019. To this end, using the JRA-55 data and from the energy point of view, the daily values of “eddy kinetic energy” (EKE) and the main terms involved in its dynamical evolution are computed for extratropical transition of the three hurricanes in September, which had different geographical locations. Results show that, compared to hurricane Maria, hurricane Dorian had the greatest impact on the North Atlantic storm track in the Labrador Sea due to deep convection which led to significant strengthening of the storm track. The baroclinic conversion and divergence of ageostrophic geopotential flux are the most important terms determining EKE evolution. Further, geographical location of the hurricanes during their extratropical transition has a significant effect on the changes of EKE.
Keywords
Keywords: hurricanes, extratropical cyclones, North Atlantic storm track, baroclinic conversion, ageostrophic geopotential flux