مطالعه اقلیم‌شناختی ارتباط بین شاخص‌های پایداری جوّ و انسو در غرب آسیا

، صفحه 54-57 (4)
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1925-NIGS
نویسندگان
گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در این پژوهش با هدف بررسی شرایط ناپایداری جوّی، شاخص‌های ترموینامیکی از جمله انرژی پتانسیل دسترس‌پذیر همرفتی، مجموع مجموع‌ها و شاخص‌های دینامیکی شامل بیشینه آهنگ رشد ایدی و چینش باد کپه‌ای با استفاده از داده‌های 55-JRA با تفکیک 1.25 درجه در دو راستای مداری و نصف‌النهاری طی دوره مطالعاتی 1958 تا 2021 محاسبه می‌شود. سپس توزیع شاخص‌های پایداری جوّ طی فازهای ال‌نینو نوسان جنوبی (انسو) در تابستان بر روی منطقه مورد مطالعه از نظر اقلیم‌شناختی بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌‌دهد که شرایط ناپایداری جوّی در غرب آسیا و ایران طی ال‌نینو نسبت به لانینا با افزایش مقادیر رطوبت در تراز میانی وردسپهر و با تاثیر از الگوی توزیع دما، افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها
 
Title
A Climatology of the relationship between stability indices and ENSO over West Asia
Authors
Nima Baghestani, Mohammad Mirzaei, Alireza Mohebalhojeh
Abstract
In this study, in order to investigate atmospheric instability conditions, thermodynamic indices such as Convective Available Potential Energy, Total Totals Index and dynamic indices including Eady growth rate and bulk wind shear are calculated using JRA-55 data with 1.25 ° separation in zonal and meridional directions during the period 1958 to 2021. Then, the distribution of atmospheric stability indices during El Niño Southern Oscillation phases is climatologically investigated over West Asia and Iran. The results show that atmospheric instability conditions in West Asia and Iran increase during El Niño compared to La Niña due to increase in mid-tropospheric humidity and the changes in the temperature structure.
Keywords
atmospheric instability, Convective Available Potential Energy, Total Totals Index, Eady Growth Rate, Bulk Wind Shear, El Niño Southern Oscillation